Prejsť na obsah

ČERPACIA STANICA LPG – KOŠICE, ul. PRI PRACHÁRNI

Oznamujem občanom, že dňa 20.10.2005 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru činnosti:

„Čerpacia stanica lpg – Košice, ul. Pri prachárni“.

Spoločnosť Bonett Slovakia, s.r.o., v zastúpení navrhovateľa Lendackého Ladislava, predložila Ministerstvu životného prostredia SR v zmysle § 7 zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 391/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.127/ 1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (ďalej len „zákon“) zámer činnosti „Čerpacia stanica LPG – Košice, ul. Pri prachárni“ na posúdenie podľa zákona.

Ministerstvo životného prostredia SR podľa § 10 ods. 1 a § 11 ods. 1 zákona po ukončení zisťovacieho konania vydalo rozhodnutie č. 879/05-1.6/ak zo dňa 1.6.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.6.2005, že činnosť uvedená v predloženom zámere   s a   n e b u d e  
p o s u d z o v a ť
   podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 127/1994 Z. z. je rozhodnutie zverejnené na úradnej tabuli mesta Košice do 18.11.2005.


JUDr. Zdenko TREBUĽA
primátor mesta Košice