Prejsť na obsah

Cyklistická komunikácia Moskovská – Kremnická, Košice - KVP

NÁZOV PROJEKTU Cyklistická komunikácia Moskovská – Kremnická, Košice - KVP

LOGO PROGRAMU

        

ODKAZ NA FOND
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 95 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

MIESTO REALIZÁCIE
Mesto Košice

CELKOVÉ NÁKLADY    338 570,74€
VÝŠKA NFP   321 642,20 €
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z EÚ    321 642,20,94 €

OPERAČNÝ PROGRAM
Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020,
Prioritná os 7 – REACT-EÚ
Investičná priorita 7.1 – Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva
Špecifický cieľ 7.2 – Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

POSKYTOVATEĽ   Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
PRIJÍMATEĽ   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA   Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU
Cieľom projektu „Cyklistická komunikácia Moskovská – Kremnická, Košice – KVP“ je zatraktívnenie cyklistickej dopravy a zvýšenie prepravnej kapacity na celkovom počte prepravených osôb v meste Košice.

OPIS PROJEKTU
Hlavnou časťou projektu je rozšírenie a modernizácia cyklistickej komunikácie Moskovská – Kremnická vedúcej popri cestnej komunikácii Trieda KVP. Nakoľko nadväzuje na ďalšie plánované cykloprojekty, jej rekonštrukciou postupne smerujeme k vzájomnému prepojeniu ucelenej siete komunikácií pre nemotorovú dopravu bez lokálnych diskontinuít a hlavne prispejeme k zvýšeniu bezpečnosti chodcov a cyklistov.
Stavba pozostáva zo stavebných objektov:
SO 001 Komunikácie
• výstavba cyklochodníka s oddeleným chodníkom pre chodcov šírky 3,0 m,
• výstavba združeného chodníka pre chodcov a cyklistov šírky 3,25 m,
• výstavba chodníka z Moskovskej triedy na juhozápadnej strane mosta, ktorý bude výškovo upravený, šírky 3,0 m,
• osadenie cyklosčítača s vlastným LED displejom, ktorý bude osadený na stĺpe verejného osvetlenia. Bude poskytovať presné dáta o pohybe cyklistov, chodcov a dopravy (osobnej a nákladnej) v oboch smeroch v reálnom čase,
• osadenie mobiliára, ktorý pozostáva z typovo a materiálovo podobných prvkov – lavičiek a odpadkových košov - lavičky s operadlom, odpadkové koše so strieškou,
SO 001a Sadové úpravy
• sadové úpravy – založenie trávnatej plochy popri chodníkoch (šírka pásu 0,5 – 1 m) – celková zatrávňovaná plocha je 1 828 m2.; orez existujúcich krov v tesnej blízkosti cyklochodníka

AKTIVITY PROJEKTU
Hlavná aktivita:
A1. Cyklistické komunikácie: Rozšírenie a modernizácia cyklistickej komunikácie Moskovská – Kremnická vrátane doplnkovej infraštruktúry
VÝSTUPY PROJEKTU
V rámci hlavnej aktivity projektu sú zadefinované nasledovné výstupy:
• Rozšírená a zmodernizovaná Cyklistická komunikácia Moskovská – Kremnická
• Osadená doplnková infraštruktúra v podobe cyklosčítača a mobiliáru
Realizáciou navrhovaných aktivít projektu sa dosiahne stanovený merateľný ukazovateľ projektu, ktorým je:
• P0034 Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií - 0,9738 km

ZAČIATOK REALIZÁCIE    05/2023
UKONČENIE REALIZÁCIE    09/2023
TYP PROJEKTU    Investičný
FÁZA REALIZÁCIE   V realizácii

Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja


/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EU/