Prejsť na obsah

Cyklochodník: prepojenie Trieda SNP - Popradská - Trieda Košického vládneho programu, Košice I. etapa

NÁZOV PROJEKTU Cyklochodník: prepojenie Trieda SNP - Popradská - Trieda Košického vládneho programu, Košice I. etapa

LOGO PROGRAMU

                  

ODKAZ NA FOND Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

MIESTO REALIZÁCIE   Košice, MČ Košice - Západ
CELKOVÉ NÁKLADY   107 573,54 €
VÝŠKA NFP   102 194,86 €
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z EÚ   91 437,51 €

OPERAČNÝ PROGRAM
Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, prioritná os 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, špecifický cieľ 1.2.2. Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

POSKYTOVATEĽ   Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
PRIJÍMATEĽ   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA   Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU
Cieľom projektu je zatraktívnenie a zvýšenie bezpečnosti a používania nemotorovej dopravy v meste Košice

OPIS PROJEKTU
Realizáciou projektu dôjde k zvýšeniu bezpečnosti chodcov a cyklistov na komunikáciách, odstraňovaniu úzkych miest v pešej a cyklistickej doprave, odstraňovaniu bariér pri prestupovaní, k zvýšeniu úrovne infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, vytvoreniu atraktívneho alternatívneho spôsobu prepravy

AKTIVITY PROJEKTU
Hlavná aktivita: Cyklochodník: prepojenie Trieda SNP - Popradská - Trieda Košického vládneho programu, Košice I. etapa
Podporné aktivity:
Riadenie projektu Publicita a informovanosť

VÝSTUPY PROJEKTU
Po zrealizovaní projektu dôjde k zvýšeniu atraktivity cyklistickej dopravy v Košiciach. Obyvatelia dotknutých mestských častí sa budú môcť prepraviť do centra Košíc, do zamestnania a k občianskej infraštruktúre mimo hlavného cestného ťahu zaťaženého automobilovou dopravou v príjemnom a bezpečnom prostredí použitím bicykla ako dopravného prostriedku. Tým sa prispeje nielen k atraktivite cyklistickej dopravy v meste, ale aj k zníženiu znečistenia životného prostredia - ovzdušia emisnými plynmi.

ZAČIATOK REALIZÁCIE    08/2020
UKONČENIE REALIZÁCIE    12/2022
TYP PROJEKTU    Investičný
FÁZA REALIZÁCIE   v realizácii 

/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EU/