Cyklotrasa Košice Eurovelo 11, časť B.2 - ústie Myslavského potoka do Hornádu

Názov projektu: Cyklotrasa Košice Eurovelo 11, časť B.2 - ústie Myslavského potoka do Hornádu

LOGO PROGRAMU

                

ODKAZ NA FOND Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

MIESTO REALIZÁCIE   Košice, MČ Košice - Krásna a MČ Košice - Nad jazerom
CELKOVÉ NÁKLADY  127 922,12 €
VÝŠKA NFP  121 526,01 €
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z EÚ  108 733,80 €

OPERAČNÝ PROGRAM
Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, Prioritná os 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Špecifický cieľ 1.2.2: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

POSKYTOVATEĽ
   Slovenská republika zastúpená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PRIJÍMATEĽ   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA   Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU
je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej cyklistickej dopravy a zlepšenie infraštruktúry pre cyklistov dochádzajúcich do a zo zamestnania výstavbou novej cyklistickej komunikácie, ktorá prepojí existujúce cyklistické komunikácie. Nová cyklistická komunikácia zlepší prepojenosť a dostupnosť existujúcej občianskej infraštruktúry, čím sa zvýši podiel cyklistickej dopravy na celkovej prepravnej práci.

OPIS PROJEKTU

Zámerom projektu je podpora a rozvoj mestskej mobility prostredníctvom zatraktívnenia a zvýšenia prepravnej kapacity nemotorovej cyklistickej dopravy. K naplneniu hlavného cieľa projektu prispejú aj stanovené špecifické ciele a to: 1. Zvýšiť podiel nemotorovej dopravy v meste Košice, dobudovaním uceleného úseku cyklistickej komunikácie 2. Zvýšiť povedomie a informovanosť obyvateľov v oblasti cyklodopravy 3. Podpora ochrany životného prostredia a zdravého životného štýlu obyvateľov. 4. Zvýšiť bezpečnosť zraniteľných účastníkov cestnej premávky a odľahčiť motorovú dopravu, prostredníctvom aktívnejšieho využívania cyklodopravy. Projektom prepojíme dve existujúce nemotoristické komunikácie, prostredníctvom vybudovania chýbajúceho úseku cyklotrasy a vytvoríme strategický kontinuálny úsek cyklistickej trasy k centrám hospodárskeho významu. Projekt sa bude realizovať v meste Košice, MČ Košice - Krásna a MČ Košice - Nad jazerom.

AKTIVITY PROJEKTU
• Hlavná aktivita č.1: Prepojenie cyklistických komunikácii- Eurovelo 11
Hlavná aktivita č.2: Osveta a propagácia cyklistickej dopravy v meste Košice
• Podporné aktivity:
- Riadenie projektu
- Informovanie a komunikácia

VÝSTUPY PROJEKTU
• Projektom sa vytvorí prepojenie už existujúcich cyklotrás s centrom mesta Košice. Vytvorí sa súvislý úsek v časti mesta, ktorý je zaťažený automobilovou dopravou mimo jeho hlavného ťahu, tým dôjde k jeho odľahčeniu a zvýšeniu atraktivity cyklodopravy

ZAČIATOK REALIZÁCIE   10 /2018
UKONČENIE REALIZÁCIE   06 /2019
TYP PROJEKTU   Investičný
FÁZA REALIZÁCIE V realizácii


/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/