Prejsť na obsah

Deratizácia pod kontrolou

Túto činnosť v zmysle zákona o ochrane zdravia ľudí musí vykonať každý vlastník, správca, resp. užívateľ nehnuteľnosti.
Podľa doterajších skúseností táto činnosť nebola koordinovaná čo malo nepriaznivý vplyv na efektívnosť jej vykonania.Mesto Košice prevzalo garanciu a organizáciu celoplošnej deratizácie a túto upravilo v novom VZN mesta č. 78 o čistote a verejnom poriadku.Mesto tak v spolupráci s mestskými časťami a po odsúhlasení s Úradom verejného zdravotníctva vyhlási celomestskú deratizáciu.Vyhlásenie sa pripraví s dostatočným predstihom tak, aby všetci vlastníci, správcovia, resp. užívatelia si zabezpečili túto činnosť osobami, resp. organizáciami oprávnenými podľa osobitných predpisov.Reálny termín vyhlásenia deratizácie bude október 2006.