Detské ihrisko Kuzmányho 13, Košice

NÁZOV PROJEKTU   Detské ihrisko Kuzmányho 13

LOGO
          

ODKAZ NA FOND -

MIESTO REALIZÁCIE Mesto Košice, Kuzmányho 13, MČ Staré Mesto
CELKOVÉ NÁKLADY 13 000,00 €
VÝŠKA DOTÁCIE 13 000,00 €

OPERAČNÝ PROGRAM (FOND)  Nadácia SPP

POSKYTOVATEĽ Nadácia SPP
PRIJÍMATEĽ Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU
Hlavným cieľom projektu bola výstavba detského ihriska a vybudovanie bezpečnej oddychovej zóny s preliezačkami, hojdačkami,
pieskoviskom a lavičkami vyrobenými z ekologicky nezávadných materiálov pre bezpečné a aktívne trávenie času detí s rovesníkmi a príjemný oddych všetkých občanov mestskej časti. Hlavný cieľ projektu bol naplnený vytvorením oddychovej zóny, skrášlením centra obytnej zóny a sprístupnením detského ihriska čo najširšiemu počtu detí nielen z MČ Staré mesto.

OPIS PROJEKTU
Projekt riešil obnovu zastaraného a zničeného ihriska, čím sa skrášlil rodinný odychovo-relaxačný komplex. Zámerom projektu bolo
vytvoriť bezpečné miesto v centre obytnej časti, kde môžu deti aktívne a zmysluplne tráviť čas, bezpečne sa hrať so svojimi rovesníkmi a ich
mamičky resp. starí rodičia môžu v príjemnom prostredí sledovať bezstarostnú hru svojich detí, vnúčat.

AKTIVITY PROJEKTU
1. Odstránenie pôvodných prvkov
2. Zemné práce, úprava plochy, nový povrch ihriska, materiál
3. Oprava jestvujúceho oplotenia ihriska
4. Oprava jestvujúceho mobiliáru
5. Osadenie herného zariadenia

VÝSTUPY PROJEKTU
- osadenie nových herných prvkov – gymnastická zostava PS 105 – 1ks, motorka P 102 – 1 ks, vláčik s tunelom D 105
– 1 ks, pieskovisko PS 201- 1 ks
- výmena dosiek z recyklovaného plastu na 7 pôvodných lavičkách a osadenie 1 ks odpadkového plastového koša DINOVA
- osadenie obrubníkov a gumenej dlažby dopadovej plochy detského ihriska o výmere 50 m²
- osadenie prístupového chodníka z betónových dlažieb
- oplotenie detského ihriska opatrené novým náterom
- urovnanie terénu, zhutňovanie pláne, úprava plochy detského ihriska trávnatým kobercom o výmere 170 m² a úprava trávnatého povrchu
výsevom

ZAČIATOK REALIZÁCIE   06/2014
UKONČENIE REALIZÁCIE   09/2014
TYP PROJEKTU   Investičný
FÁZA REALIZÁCIE   Ukončený


/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/