Prejsť na obsah

DIVADLO A TANEC (profesionálne kultúrne aktivity)

Podprogram 4. 1 – divadlo a tanec (profesionálne kultúrne aktivity)

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je
- fyzická osoba,
- podnikateľ,
- vyšší územný celok alebo obec,
- rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec,
- občianske združenie,
- nadácia,
- záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou,
- nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
- neinvestičný fond,
- vysoká škola,
- registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,
- Matica slovenská.

Minimálna výška požadovanej dotácie je 20.000,- Sk (s výnimkou poplatkov v medzinárodných organizáciách a účastníckych poplatkov).

Podporované budú tieto okruhy:

4.1.1 podpora vzniku, uvádzania a šírenia pôvodnej tvorby
· Cieľom dotácie je podnietiť vznik, naštudovanie, uvádzanie a šírenie pôvodného javiskového diela. Dotácia je zameraná na podporu rozvoja divadelnej tvorby. Dotácia je určená na náklady priamo súvisiace s prípravou inscenácie vrátane jej repríz v danom kalendárnom roku.

4.1.2 reprízy javiskového diela
· Cieľom dotácie je podporiť šírenie divadelnej kultúry a udržanie kontinuity profesionálneho divadelného života predovšetkým mimo sídla profesionálneho divadla a pod. Dotácia je určená na podporu reprízovania dramaturgicky a inscenačne objavných javiskových diel.

4.1.3 prehliadky, festivaly, súťaže

· Cieľom dotácie je podpora umeleckej konfrontácie a udržanie kontinuity v oblasti profesionálneho divadelného umenia. Dotácia je určená pre usporiadateľov prehliadok, festivalov, súťaží s celoslovenským alebo s medzinárodným významom, a to najmä na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov na podujatí, ako aj náklady súvisiace s realizáciou podujatia.

4.1.4 edukačné programy
(kurzy, tvorivé dielne, konferencie, semináre, kolokviá, súťaže, a pod., členstvo v medzinárodných mimovládnych organizáciách)
· Cieľom dotácie je podporiť vnútorný rozvoj v danej oblasti ako aj výchovu k umeniu a výchovu umením. Dotácia je určená pre usporiadateľov uvedených aktivít s celoštátnym alebo s medzinárodným významom, ktoré reflektujú slovenskú divadelnú kultúru, ako aj na podporu účasti na podobných podujatiach v zahraničí. Dotácia je určená na náklady priamo súvisiace s realizáciou podujatia, prípadne na náklady spojené s prípravou, vydaním a publikovaním súvisiacich materiálov (zborník, katalóg, výber textov, zvukový alebo audiovizuálny záznam a pod).
· Dotácia je určená na úhradu členského poplatku za rok 2007 v medzinárodných mimovládnych organizáciách pre národné sekcie s právnou subjektivitou pôsobiace v oblasti divadla, ktoré dokázateľne vyvíjajú aktívnu činnosť (výhradne pre kolektívnych členov).

4.1.5
divadelná reflexia
- Cieľom dotácie je rozvoj reflexie (umelecko-vedných a umelecko-kritických štúdií, esejí a ďalších žánrov z oblasti) a ich prejavov v denníkoch, týždenníkoch, odborných periodikách a v neperiodických publikáciách, alebo verejne prezentované hodnotenie divadla, javiskového či hudobného diela alebo umeleckého výkonu.
- Dotácia sa môže poskytnúť aj na čiastočné krytie nákladov spojených s prípravou, vydaním príležitostných a účelových publikácií a súvisiacich materiálov (napr. publikácie k výročiam subjektov, zborníky z konferencií, seminárov, katalógov, výber textov, zvukový alebo audiovizuálny záznam a pod.).
- Dotáciu je možné poskytnúť aj na podporu vzniku záznamu diela významnej osobnosti pre dokumentačné účely na zvukovo-obrazovom nosiči.

Termín predkladania žiadosti v roku 2007 je do 22. januára 2007.


Kompletné informácie ohľadom grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2007, môžte získať na webovej stránke Ministerstva kultúry SR www.culture.gov.sk , alebo na Ministertve kultúry Slovenskej republiky, sekcia ekonomiky, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava.