Dobrovoľná dražba majetku mesta Košice

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe nehnuteľnosti
v súlade so zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov

Dražobník: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
zastúpené primátorom MUDr. Richardom Rašim, PhD., MPH

Navrhovateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
zastúpené primátorom MUDr. Richardom Rašim, PhD., MPH

Dátum a miesto otvorenia dražby: 24. apríla 2018 o 9.00 hod.
Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice – zasadačka č. 205/C na 2. poschodí

Opakovanie dražby: prvá

Predmet dražby: nehnuteľnosť – pozemky registra C KN parc. č. 441/2, záhrady s výmerou 799 m2 a parc. č. 441/3, záhrady s výmerou 527 m2, katastrálne územie Furča, obec Košice – Dargovských hrdinov, okres Košice III, zapísané na liste vlastníctva č. 1.

Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti sa nachádzajú v Košiciach, na území Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov v lokalite ulice Vyšná úvrať.
Pozemky registra C KN parc. č. 441/2, záhrady s výmerou 799 m2 a parc. č. 441/3, záhrady s výmerou 527 m2 sa nachádzajú v zastavanom území Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov v lokalite ulice Vyšná úvrať. Pozemky sú mierne svahovité a v súčasnosti využívané ako záhrada. V čase vykonania obhliadky znalcom boli zarastené krovinami, stromami a trávnatým porastom. Prístup k nehnuteľnostiam je zabezpečený z miestnej spevnenej asfaltovej komunikácie z ulice Vyšná úvrať. V blízkosti pozemkov sú situované objekty občianskej výstavby, rodinné domy a pozemky.
V danej lokalite je možnosť napojenia na verejné inžinierske siete – verejný rozvod vody, kanalizácie, plynu a elektriny.

Z hľadiska územného plánu predmetné parcely patria do územia, ktoré je platným Územným plánom hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice definované ako navrhovaná polyfunkčná zástavba plochy mestského a nadmestského občianskeho vybavenia a obytnej plochy malopodlažnej zástavby. Daná lokalita je podrobnejšie spracovaná v územnom plánu zóny Košice – Slivník, v ktorom je pozemok registra C KN parc. č. 441/2 zadefinovaný ako polyfunkčná plocha bývania v malopodlažnej zástavbe a občianskej vybavenosti (návrh) a parc. č. 441/3 ako záhrady (stav) s možnosťou výstavby objektov individuálnej rekreácie. Z dôvodu geologicky nestabilného územia (územie s morfologicky výraznými zosuvnými defermáciami) pozemok parc. č. 441/3 nie je vhodný pre zástavbu a je využiteľný iba ako záhrada.

Všeobecná hodnota nehnuteľností bola stanovená na základe znaleckých posudkov č. 154/2017 a č. 195/2017, vypracovanými znalcom z odboru stavebníctva Ing. Lakomým.

Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Košice dobrovoľnou dražbou bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1047 zo dňa 12.02.2018.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
Na predmete dražby podľa LV č.1 neviaznu žiadne ťarchy.

Najnižšie podanie: 83 050
Minimálne prihodenie, ktoré môže účastník dražby urobiť je 200 €.

Dražobná zábezpeka: 9 000
Spôsob zloženia zábezpeky:
· bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet mesta Košice vedený v Prima banka Slovensko a.s. Žilina, regionálna pobočka Košice, IBAN: SK11 5600 0000 0004 4248 4014, VS 2117 alebo do notárskej úschovy
· vo forme bankovej záruky.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Účastník dražby je povinný preukázať zloženie dražobnej zábezpeky dražobníkovi pri zápise do zoznamu účastníkov dražby, pred jej otvorením, jedným z nasledovných dokladov:
· výpis z vlastného účtu účastníka dražby
· potvrdenka pokladničnej operácie banky
· zápisnica o úschove u notára resp. potvrdenie notára o tom, že dražobná zábezpeka je zložená na účte notárskych úschov
· originál resp. overená kópia listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky
(prevodný príkaz sa nepovažuje za doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky).

Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil sa zložená zábezpeka vráti bez zbytočného odkladu (najneskôr do 10 dní) po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby (číslo účtu a výšku zloženej zábezpeky účastník dražby oznámi písomne na tlačive, ktoré odovzdá pri zápise do zoznamu účastníka dražby) alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy. V prípade listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky predloženej účastníkom dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, táto bude vrátená bez zbytočného odkladu.


Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
Vydražiteľ je povinný po skončení dražby uhradiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka vedený v Prima banka Slovensko a.s. Žilina, IBAN: SK72 5600 0000 0004 4248 2043. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.

Dátum a čas obhliadky predmetu dražby: 4.4.2018 a 11.4.2018 o 10. hod.

Podmienky odovzdania predmetu dražby:
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Po nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby bude predmet dražby vydražiteľovi odovzdaný na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. V prípade prechodu vlastníckeho práva voči tretím osobám dražobník oznámi tento prechod tretím osobám bez zbytočných prieťahov.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ.

Priebeh dražby bude osvedčovať notárskou zápisnicou JUDr. Daniela Kováčová, Notársky úrad, Hlavná 58, Košice.

Účastníkom dražby je osoba prítomná na dražbe, ktorá sa dostavila s cieľom urobiť podanie, spĺňa podmienky ustanovené cit. zákonom o dobrovoľných dražbách a je spôsobilá na právne úkony.

Účastník dražby je povinný na vyzvanie dražobníka pred otvorením dražby:
· Preukázať svoju totožnosť, prípadne oprávnenie konať za účastníka dražby
· Dať sa zapísať do zoznamu účastníkov dražby a prevziať dražobné číslo
· Doložiť doklad o zložení dražobnej zábezpeky
· Doložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby podľa § 5 zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
· Doložiť tlačivo - oznámenie čísla účtu na vrátenie zábezpeky

Poučenie:
V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá svojich práv, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu, v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka. Osoba, ktorá podala na súde žalobu je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľnosti začatie súdneho konania.
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

Prílohy

1. RTF 21,46 KB príloha č. 1 čestné vyhlásenie
2. RTF 34,81 KB príloha č. 2 vrátenie zábezpeky