Prejsť na obsah

Dobrovoľná dražba nehnuteľného majetku mesta Košice - bytu č. 14 v bytovom dome Adlerova 2

Oznámenie o dražbe


Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, zastúpené Ing. Františkom Knapíkom, námestníkom primátora povereným zastupovaním primátora mesta Košice oznamuje, že dňa

15. 2. 2006 o 10.00 hod.

sa uskutoční dobrovoľná dražba nasledovného nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice:

Byt č. 14 v bytovom dome Adlerova 2, súp. č. 838 na parcele č. 3149 v k.ú. Furča vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo veľkosti 279/10000.

Najnižšie podanie: 630 000,- Sk
Dražobná zábezpeka: 63 000,- Sk


Priebeh dražby bude osvedčovať notárskou zápisnicou JUDr. Daniela Kováčová, Notársky úrad, Žižkova 6, Košice.

Miesto konania: zasadačka Magistrátu mesta Košice č. 208/D, 2. poschodie

Zápis účastníkov na dražbu sa uskutoční pred jej otvorením v čase od 8.00 hod.

Minimálne prihodenie, ktoré môže účastník dražby urobiť je 5 000,- Sk.
Obhliadka predmetu dražby sa uskutoční v dňoch 2. 2. a 7. 2. 2006 o 10.15 hod.

Dražobník požaduje zloženie dražobnej zábezpeky:
1. v peniazoch, a to:
  - zložením na účet mesta Košice vedený v banke Dexia banka Slovensko a.s. Žilina,
    regionálna pobočka Košice, č. účtu 0442484014/5600, VS 1100
  - do pokladne dražobníka alebo
2. vo forme bankovej záruky.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby. Účastník dražby je povinný preukázať zloženie dražobnej zábezpeky dražobníkovi pred otvorením dražby. Dokladom je výpis z vlastného účtu účastníka dražby, ústrižok poštovej poukážky, potvrdenie o zaplatení v hotovosti v pokladni dražobníka alebo originál listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky.

Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ostatným účastníkom dražby, ktorí predmet dražby nevydražili sa zložená zábezpeka resp. listina preukazujúca vydanie bankovej záruky vráti bez zbytočného odkladu po skončení dražby.

Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby.
Spôsob úhrady - v hotovosti do pokladne dražobníka alebo prevodom na účet Dexia banka Slovensko a.s. Žilina č. 0442482043/5600.

Predmet dražby bude vydražiteľovi odovzdaný po úhrade ceny dosiahnutej vydražením na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ.

Vstupné pre verejnosť na jeden dražobný deň je 100,- Sk na osobu.

Bližšie informácie o predmete a podmienkach dražby budú záujemcom poskytnuté na oddelení správy majetku Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, č. kancel. 107/D, tel. č. 055/6419 321.

Primátor mesta Košice si vyhradzuje právo na upustenie od dražby alebo na dodatočné zmeny v oznámení o dražbe za podmienok uvedených v zákone č. 527/2002 Z.z.


Ing. František Knapík
námestník primátora poverený zastupovaním
primátora mesta Košice