Prejsť na obsah

Dobrovoľná dražba nehnuteľnosti v Malej LodineOznámenie o dražbe

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, zastúpené Ing. Františkom Knapíkom, primátorom mesta Košice v súlade so zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov vyhlasuje konanie dobrovoľnej dražby:

Označenie dražobníka: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Miesto konania dražby: Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice – zasadačka
na prízemí
Dátum konania dražby: 12. 3. 2008
Čas konania dražby: 10.00 hod.
Dražba: prvé kolo dražby

Predmetom dražby sú hospodárske budovy súp. č. 112 nachádzajúce sa na pozemku parc. č. KN-C 455/2 k.ú. Malá Lodina, vedené na LV č. 310 a pozemok časť parc. č. KN-E č. 241/7 (novovytvorené parc. č. 455/59, 455/60 a parc. č. KN-C 455/2) s výmerou 1440 m2 k.ú. Malá Lodina, vedený na LV č. 364.
Pozemok, ktorý je vhodný na výstavbu rodinného domu, sa nachádza v miernom svahu v centre obce Malá Lodina, okres Košice-okolie. Okolie tvoria objekty domov a občianskej vybavenosti s priemerným vybavením inžinierskych sietí. Je tu možnosť napojenia na rozvody vody a elektriny. Prístup k pozemku je z miestnej komunikácie. Na pozemku je postavený schátralý hospodársky objekt. Je to prízemná stavba murovaná, so sedlovou strechou. Časť budovy je zbúraná a zostávajúca časť je tiež na 50 % zbortená. Vzhľadom na to, že vlastník susednej nehnuteľnosti (Jednota spotrebné družstvo Považská Bystrica t.č. v konkurze) oplotením zabral časť parcely vo vlastníctve mesta KN-E 241/7 (novovytvorené parc. č. 455/59, 455/60), budúci vlastník musí zabezpečiť preloženie oplotenia na hranicu odkupenej parcely. Na časti odpredávaného pozemku sa nachádza plechový sklad, ktorý nie je vlastníctvom mesta.


Odpredaj uvedenej nehnuteľnosti s vyvolávacou cenou vo výške 288 000,- Sk bol schválený uznesením MZ č. 343 zo dňa 13. a 14. 12. 2007.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
Na predmete dražby podľa LV č. 310 a 364 neviaznu žiadne ťarchy ani vecné bremená.

Podmienky účasti na dražbe:

  • Preukázať totožnosť účastníka dražby, príp. oprávnenie konať za účastníka dražby
  • Dať sa zapísať do zoznamu účastníkov dražby a prevziať dražobné číslo
  • Doložiť doklad o zložení dražobnej zábezpeky
  • Doložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby podľa § 5 zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

Najnižšie podanie: 288 000,- Sk
Minimálne prihodenie, ktoré môže účastník dražby urobiť je 10 000,- Sk.

Dražobná zábezpeka: 50 000,- Sk
Spôsob zloženia zábezpeky:
  • bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet mesta Košice vedený v Dexia banka Slovensko a.s. Žilina, regionálna pobočka Košice, č. účtu 0442484014/5600, VS 1100
  • vo forme bankovej záruky.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí v deň konania dražby do 8.30 hod. Účastník dražby je povinný preukázať zloženie dražobnej zábezpeky dražobníkovi pri zápise do zoznamu účastníkov dražby, pred otvorením dražby. Dokladom je výpis z vlastného účtu účastníka dražby, potvrdenie o zaplatení v hotovosti v pokladni dražobníka alebo originál (resp. overená kópia) listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky.
Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ostatným účastníkom dražby, ktorí predmet dražby nevydražili sa zložená zábezpeka resp. listina preukazujúca vydanie bankovej záruky vráti bez zbytočného odkladu (najneskôr do 10 dní) po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby.
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, a to v hotovosti do pokladne dražobníka alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka vedený v Dexia banka Slovensko a.s. Žilina č. 0442482043/5600. Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu.

Po nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby bude predmet dražby vydražiteľovi odovzdaný na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ.

Obhliadka predmetu dražby sa uskutoční v dňoch 18. a 25.2.2008 o 10.00 hod. (zraz pri Obecnom úrade v Malej Lodine).

Vstupné pre verejnosť na jeden dražobný deň je 100,- Sk na osobu.

Priebeh dražby bude osvedčovať notárskou zápisnicou JUDr. Daniela Kováčová, Notársky úrad, Štúrova 27, Košice.

Zápis účastníkov na dražbu sa uskutoční pred jej otvorením v čase od 8.00 hod.

Primátor mesta Košice si vyhradzuje právo na upustenie od dražby alebo na dodatočné zmeny v oznámení o dražbe za podmienok uvedených v zákone č. 527/2002 Z.z.


Ing. František Knapík
primátor mesta Košice