Prejsť na obsah

Dobrovoľná dražba pozemku na výstavbu garáže na Šoltésovej ul. v Košiciach


Oznámenie o dražbe

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, zastúpené Ing. Františkom Knapíkom, primátorom mesta Košice v súlade so zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov vyhlasuje konanie dobrovoľnej dražby:

Označenie dražobníka: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Miesto konania dražby: Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice – zasadačka
na prízemí
Dátum konania dražby: 12. 3. 2008
Čas konania dražby: 9.00 hod.
Dražba: prvé kolo dražby

Predmetom dražby je – pozemok časť parc. č. 1210/2 (novovytvorená parc. č. 1210/27) s výmerou 22 m2 k.ú. Južné mesto, vedený na LV č. 11650. Pozemok sa nachádza na Šoltésovej ulici v zástavbe obytných a rodinných domov na začiatku mestskej časti Košice-Juh. V súčasnosti ide o udržiavanú trávnatú plochu, ktorá je vhodná na výstavbu garáže. Podľa stanoviska Útvaru hlavného architekta mesta Košice ide o garážovú lokalitu vo vnútrobloku pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Z pohľadu využitia územia je možnosť dostavby garáže k existujúcemu radu za podmienky preloženia elektrickej skrinky umiestnenej na garáži nachádzajúcej sa na parc. č. 1210/7 a výstavby garáže vhodných rozmerov a výšky ako existujúce garáže. Na pozemku sa nachádza podzemný rozvod verejného osvetlenia, a preto je potrebné pred realizáciou výstavby požiadať firmu VEROS s.r.o., Košice o vytýčenie rozvodov. Informatívne zakreslenie inžinierskych sietí je k dispozícií k nahliadnutiu na Magistráte mesta Košice, referáte predaja majetku.

Odpredaj uvedenej nehnuteľnosti s vyvolávacou cenou vo výške minimálne 2 800,- Sk/m2 bol schválený uznesením MZ č. 343 zo dňa 13. a 14. 12. 2007.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
Na predmete dražby podľa LV č. 11650 neviaznu žiadne ťarchy ani vecné bremená.


Podmienky účasti na dražbe:

  • Preukázať totožnosť účastníka dražby, príp. oprávnenie konať za účastníka dražby
  • Dať sa zapísať do zoznamu účastníkov dražby a prevziať dražobné číslo
  • Doložiť doklad o zložení dražobnej zábezpeky
  • Doložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby podľa § 5 zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

Najnižšie podanie: 61 600,- Sk (t.zn. 2 800,- Sk/m2)
Minimálne prihodenie, ktoré môže účastník dražby urobiť je 10 000,- Sk.

Dražobná zábezpeka: 10 000,- Sk
Spôsob zloženia zábezpeky:
  • bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet mesta Košice vedený v Dexia banka Slovensko a.s. Žilina, regionálna pobočka Košice, č. účtu 0442484014/5600, VS 1100
  • vo forme bankovej záruky.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí v deň konania dražby do 8.30 hod. Účastník dražby je povinný preukázať zloženie dražobnej zábezpeky dražobníkovi pri zápise do zoznamu účastníkov dražby, pred otvorením dražby. Dokladom je výpis z vlastného účtu účastníka dražby, potvrdenie o zaplatení v hotovosti v pokladni dražobníka alebo originál (resp. overená kópia) listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky.

Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ostatným účastníkom dražby, ktorí predmet dražby nevydražili sa zložená zábezpeka resp. listina preukazujúca vydanie bankovej záruky vráti bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby.

Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, a to v hotovosti do pokladne dražobníka alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka vedený v Dexia banka Slovensko a.s. Žilina č. 0442482043/5600. Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu.

Po nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby bude predmet dražby vydražiteľovi odovzdaný na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ.

Obhliadka predmetu dražby sa uskutoční v dňoch 20. a 27.2.2008 o 10.00 hod. (zraz pred garážami na Šoltésovej ulici).

Vstupné pre verejnosť na jeden dražobný deň je 100,- Sk na osobu.

Priebeh dražby bude osvedčovať notárskou zápisnicou JUDr. Daniela Kováčová, Notársky úrad, Štúrova 27, Košice.

Zápis účastníkov na dražbu sa uskutoční pred jej otvorením v čase od 8.00 hod.

Primátor mesta Košice si vyhradzuje právo na upustenie od dražby alebo na dodatočné zmeny v oznámení o dražbe za podmienok uvedených v zákone č. 527/2002 Z.z.


Ing. František Knapík
primátor mesta Košice