Prejsť na obsah

Doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice

NÁZOV PROJEKTU Doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice
 
LOGO PROGRAMU

                          


ODKAZ NA FOND
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

MIESTO REALIZÁCIE   Košice, MČ Košice – Západ a MČ Košice – Staré mesto
CELKOVÉ NÁKLADY  88 487,20 €
VÝŠKA NFP  84 062,84 €
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z EÚ  75 214,12 €

OPERAČNÝ PROGRAM
Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, prioritná os 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, špecifický cieľ 1.2.2. Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

POSKYTOVATEĽ   Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
PRIJÍMATEĽ   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA   Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU
Cieľom projektu je zvýšiť atraktivitu a komfort cyklistickej dopravy osôb v meste Košice prostredníctvom posilnenia doplnkovej infraštruktúry a prispieť tak k zvýšeniu prepravnej kapacity cyklistickej dopravy

OPIS PROJEKTU
Realizovaním projektu prispejeme k vylepšeniu doplnkovej cyklistickej infraštruktúry osadením prístreškov pre parkovanie bicyklov a servisných stojanov, čo bude mať pozitívny dopad na zvýšenie komplexnosti prvkov cyklistickej infraštruktúry a na celkové zlepšenie podmienok pre intenzívnejšie využívanie nemotorovej cyklodopravy, ako bezpečnej, zdraviu prospešnej a ekologickej formy prepravy za prácou a k občianskej vybavenosti

AKTIVITY PROJEKTU
• Hlavná aktivita: Doplnková cyklistická infraštruktúra - osadenie cykloprístreškov vrátane servisných stojanov
• Podporné aktivity: Riadenie projektu, Informovanie a komunikácia

VÝSTUPY PROJEKTU
Po zrealizovaní projektu bude doplnková infraštruktúra pre cyklistov na každom z riešených lokalít pozostávať z prístrešku na parkovanie bicyklov vrátane stojanov a samostatne stojaceho servisného stojanu, čo predstavuje jeden prevádzkový súbor. Hmotným výstupom projektu bude 12 prvkov vytvorenej doplnkovej cyklistickej infraštruktúry, konkrétne 4 prístrešky na parkovanie bicyklov, 4 servisné stojany, 4 súbory cyklostojanov umiestnených v prístreškoch. Stanovené hodnoty budú naplnené po ukončení realizácie hlavnej aktivity projektu.

ZAČIATOK REALIZÁCIE   08/2019
UKONČENIE REALIZÁCIE   12/2021
TYP PROJEKTU   Investičný
FÁZA REALIZÁCIE   V realizácii


/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/