Prejsť na obsah

Dotácie na podporu rozvoja sociálnej starostlivosti a sociálnej pomoci


Oprávnení žiadatelia:

 • obec,
 • vyšší územný celok,
 • občianske združenie,
 • nadácia,
 • záujmové združenie právnických osôb,
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 • registrovaná cirkev a náboženská spoločnosť,
 • Slovenský Červený kríž.
Oprávnené aktivity:
Dotáciu pomoci možno poskytovať na financovanie:
 • skvalitňovania poskytovania starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb, najmä domovoch dôchodcov a domovoch sociálnych služieb,
 • zavádzania sociálnych služieb na zmierňovanie chudoby a na podporu sociálnej inklúzie, najmä útulkov, denných stacionárov, stredísk osobnej hygieny, práčovní a chráneného bývania,
 • zebezpečovania terénnych sociálnych služieb a na tvorbu komunitných sietí sociálnej pomoci,
 • vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí dieťaťa a v náhradnom rodinnom prostredí dieťaťa,
 • vyonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení, najmä v krízových strediskách,
  rodinnom prostredí dieťaťa,
 • pomoci mladým dospelým po skončení náhradnej starostlivosti po 18. roku veku v procese osamostatňovania sa mladého dospelého.


  Konečný termín predkladania žiadostí o dotáciu na podporu rozvoja sociálnej starostlivosti a sociálnej pomoci je 30.6.2007

  Kompletné informácie ohľadom Poskytovania dotácií Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR na rok 2007, môžte získať na webovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR www.employment.gov.sk, alebo na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava.

  Pomôcka:
  klikni na nadpis, ktorý je súčasťou webovej stránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR :
  Poskytovanie dotácií