Prejsť na obsah

eTwinning a profesijný rozvoj v ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice

Súčasťou kurikulárnej reformy Plánu obnovy a odolnosti SR je nový Štátny vzdelávací, ktorý schválil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2023. Program, sa výrazne zameriava na naplnenie potrieb vzdelávania pre 21. storočie a podľa ktorého sa môže uskutočňovať výchova a vzdelávanie od prvého ročníka. Platné vzdelávacie štandardy sú interpretované v mape doménových a prierezových gramotností v základnom vzdelávaní, ktoré  signalizujú výraznú podporu a prepájanie medzipredmetových vzťahov.
 
Jednotlivé prierezové témy v edukačnom procese vo všetkých zložkách už dlhoročne v materskej škole ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice prepájame tvorbou a účasťou v eTwinning projektoch. O eTwinning informuje aj samotné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webovom sídle: https://www.minedu.sk/etwinning/.
 
Každý rok je naša materská škola zapojená v eTwinning projekte v každej triede. V tomto školskom roku sú to: Dobrodružstvá škrečka Fliačika – zameraný na finančnú gramotnosť,  Digi svet fantázie – rozvoj fantázie a kresby formou IKT a Healthier together, ktorý je zameraný na podporu zdravého životného štýlu, stravovacích návykov a aktivít detí v materskej škole.
 
Vzdelávanie detí, žiakov a študentov je aj o poskytnutí bezpečného a starostlivého prostredia, v ktorom sa môžu učiť a rásť ako osobnosti. Európska komisia na to poukazuje témou roka 2024 ,,Wellbeing v škole.“ Aj naša základná škola ZŠ s MŠ Želiarska 4 v Košiciach je v eTwinnig projekte ,,Beware, Be Well (BEW-BEW)“ ktorý sa zameriava na sociálne, duševné a emocionálne zdravie našich žiakov. Aj  Štátna školská inšpekcia reflektuje túto tému a vypracovala publikáciu ,,Sprievodca wellbeingom v školskom prostredí“. Táto publikácia je dostupná : https://www.ssi.sk/2023/04/14/wellbeing/.
 
Dôvera vzdelávania v eTwinning, ktoré podporuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a školstva, rovnako ako Štátna školská inšpekcia je na poli pôsobnosti škôl, organizácii, žiakov i samotných učiteľov. Nástroje na podporu profesijného rozvoja prebehli v dňoch 31.máj – 2. jún 2024, kedy sa uskutočnil v Rajeckých Tepliciach profesijný rozvoj pre slovenských a českých eTwinning ambasádorov. Hlavnou úlohou stretnutia bolo podporiť spoločné hľadanie novej cesty vzájomnej spolupráce a podporu medzinárodných projektov v krajinách.  
 
Poznatky, ktoré nachádzame a ďalej sprostredkujeme deťom i učiteľom prostredníctvom eTwinning nás učia, že spoločnou kooperáciou zvyšujeme dôveru v získaní nových poznatkov, v prostredí školskom i pracovnom.
 
 
Mgr. Martina Lauková
eTwinning ambasádor
zástupkyňa riaditeľa školy
ZŠ s MŠ Želiarska 4,Košice