Prejsť na obsah

EURÓPA PRE OBČANOV – PROGRAM NA PODPORU AKTÍVNEHO EURÓPSKEHO OBČIANSTVA

Termíny podania žiadostí podľa druhu projektu v období od 1. 9. – 1. 6. 2008

Akcia 1 - Aktívni občania pre Európu

Opatrenie 1 - Družobné partnerstvo miest
Opatrenie 1.1. Stretnutie občanov v rámci družobného partnerstva miest:
· dvojstranné alebo viacstranné stretnutia v rámci existujúceho alebo budúceho uzavretia družobného partnerstva miest,
· zapojenie minimálne 2 účastníckych krajín (1 členská krajina) a minimálne 10 účastníkov,
· maximálna prípustná doba stretnutia 21 dní,
· grant od 2 000 do 20 000 eur,
· termíny na predkladanie žiadostí pre stretnutia v roku 2008 - 1.9.2007, 1.12.2007, 1.2.2008, 1.4.2008, 1.6.2008.
Opatrenie 1.2. Vytváranie tematických sietí medzi partnerskými mestami
· tematické konferencie a workshopy s minimálnou účasťou 3 miest v rámci družobného partnerstva,
· minimálne 20 účastníkov,
· konferencie/ workshopy s trvaním minimálne 1 deň a maximálne 3 dni,
· minimálna výška grantu 3500 eur,
· termín na predkladanie žiadostí - 1. december 2007 na aktivity v roku 2008 a potom vždy 1. december pre aktivity na nasledujúci rok.

Akcia 2 - Občianske projekty a podporné opatrenia

Opatrenie 3 - Podpora pre projekty organizácií občianskej spoločnosti
· semináre, tematické workshopy, výroba a šírenie publikácií, informačné kampane, umelecké dielne, vzdelávacie semináre, akcie súvisiace s amatérskym športom, prednášky, výstavy, diskusie, úvahy, vytváranie sietí,
· zapojenie minimálne 2 organizácií z 2 rôznych účastníckych krajín,
· projekt musí začať medzi 1.7. a 1.12. roku, pre ktorý bola predložená žiadosť,
· maximálna doba trvania projektu je 12 mesiacov,
· termín na predkladanie žiadosti je 15. február príslušného roku.

Akcia 4 - Aktívna európska pamiatka

· projekty zamerané na zachovanie dôležitých miest, pamätníkov, archívov, pripomenutie si masového vyhladzovania a deportácií súvisiacich s nacismom a stalinizmom,
· akcie vo forme ochrany miest, zachovania archívov, spomienkových akcií, úvah, vytvárania sietí,
· projekt musí začať medzi 1.9. a 31.12. príslušného roku,
· maximálna doba trvania projektu je 12 mesiacov,
· maximálna výška grantu je 40 000 eur, najviac však 60% z celkového rozpočtu na projekt,
termín na predkladanie žiadostí je 30. apríl v každom roku počas trvania programu.


Kompletné informácie o výzve možte získať na Ministerstve kultúry SR, Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava, Slovenská republika
alebo na webovej stránke Ministerstva kultúry SR: http://www.culture.gov.sk/zahranicne-styky/programy-eu/eurpa-pre-obanov