Prejsť na obsah

Filtračná stanica olejov v USSK – zariadenie na zhodnocovanie odpadov - doručenie záverečného stanoviska

Navrhovateľ, U.S.Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel Košice, s.r.o., 044 54 Košice, predložil Ministerstvu životného prostredia, odboru posudzovania vplyvov na ŽP SR zámer navrhovanej činnosti „Filtračná stanica olejov v USSK – zariadenie na zhodnocovanie odpadov“ vypracovaný podľa § 22 ods. 1 a zaradený podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.