Prejsť na obsah

Fotovoltická elektráreň Bankov 1, Bankov 2 - doručenie zámeru a upovedomenie o začatí konania

Navrhovateľ, FVE Bankov 1 s.r.o., Lichnerova 40, 903 01 Senec, IČO: 53 889 801, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zámer predmetnej činnosti