Prejsť na obsah

GRANT Z EURÓPSKEHO FONDU PRE UTEČENCOV

Termín ukončenia predkladania projektov 3. 9. 2007 do 15:00 hod.

Špecifické ciele výzvy

- zabezpečenie právnej pomoci žiadateľom o udelenie azylu, azylantom a cudzincom, ktorým sa poskytla doplnková ochrana
- pomoc zameraná na zvyšovanie kvality azylového konania
- zlepšovanie podmienok v azylových zariadeniach
- dôraz na sociálnu a zdravotnú starostlivosť
- pozitívne ovplyvňovanie verejnej mienky voči cieľovej skupine
- pomoc cieľovej skupine integrovať sa v hostiteľskej krajine
- odstránenie jazykovej bariéry
- pomoc pri hľadaní vhodného ubytovania
- pomoc a konzultácie pri hľadaní zamestnania, ako aj podpora na pracovnom trhu
- informovanie cieľovej skupiny o programe dobrovoľných návratov
- návratové poradenstvo
- realizácia dobrovoľných návratov do krajiny pôvodu alebo predchádzajúceho bydliska


CIEĽOVÁ SKUPINA


Štátni príslušníci tretej krajiny alebo osoby bez štátnej príslušnosti:

1. ktorí majú právne postavenie definované Ženevským dohovorom z roku 1951 a protokolom z roku 1967, vzťahujúcim sa na utečencov, ktorí majú povolený pobyt ako utečenci v jednom z členských štátov
2. ktorí požívajú subsidiárnu formu ochrany v zmysle smernice Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych štandardoch pre kvalifikáciu a uznanie príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti za utečencov alebo za osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu a obsah poskytnutej ochrany
3. ktorí požiadali o jednu formu ochrany opísanej v bodoch 1 a 2
4. ktorí požívajú dočasnú ochranu v zmysle smernice 2001/55/ES


OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA

- orgán štátnej správy, ústrednej aj špecializovanej územnej, príspevková alebo rozpočtová organizácia zriadená ústredným orgánom štátnej správy
- samosprávny kraj, obec, mesto a nimi zriadená rozpočtová alebo príspevková organizácia
- mimovládna organizácia1 a to nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, občianske združenie, záujmové združenie právnických osôb, nadácia, neinvestičný fond, medzinárodná organizácia pôsobiaca na území SR
- vzdelávacia inštitúcia, vedecko-výskumná organizácia (nie podnikateľský subjekt)
- iné inštitúcie zriadené osobitnými zákonmi, neziskového charakteru (Slovenský Červený kríž, Konfederácia odborových zväzov a pod.)


OPRÁVNENÍ PARTNERI


Žiadatelia môžu predkladať žiadosti v spolupráci s partnerom/mi. Na partnera/ov sa vzťahujú rovnaké podmienky ako na žiadateľa. Partnerom môže byť len organizácia uvedená medzi oprávnenými žiadateľmi, partnerom nemôže byť podnikateľský subjekt.


PODPOROVANÉ AKTIVITY


Opatrenie A

1. právne poradenstvo a zabezpečenie právnej pomoci žiadateľom o udelenie azylu, azylantom a cudzincom, ktorým sa poskytla doplnková ochrana
2. tlmočenie a preklady
3. starostlivosť o maloletých bez sprievodu a ostatné zraniteľné osoby
4. poskytovanie sociálneho a zdravotného zabezpečenia, psychologickej a materiálnej starostlivosti
5. budovanie infraštruktúry alebo služieb v oblasti ubytovania
6. pomoc zameraná na zvyšovanie kvality azylového konania
7. výučba slovenského jazyka
8. príprava metodiky a pilotné preškolenie osôb, ktoré pracujú s deťmi
9. tvorba kvalitného technického a sociálneho zázemia pre maloleté deti bez sprievodu s dôrazom na aktivity voľného času maloletých a osobnú asistenciu
10. žiadatelia môžu predložiť okrem uvedených aktivít i ďalšie návrhy

Opatrenie B
1. poradenstvo a pomoc v oblastiach ako napr. ubytovanie, prostriedky na živobytie integrácia na trh práce, zdravotná, psychologická a sociálna starostlivosť
2. činnosti, ktoré umožňujú príjemcom prispôsobiť sa spoločnosti členského štátu v sociokultúrnom zmysle a zdieľať hodnoty garantované v Charte základných práv Európskej únie
3. činnosti na podporu trvalej a udržateľnej účasti na občianskom a kultúrnom živote
4. činnosti zamerané na vzdelávanie, odbornú prípravu, uznanie kvalifikácií a diplomov
5. činnosti určené na podporu sebarealizácie a ktoré umožňujú týmto osobám rozhodovať o sebe
6. činnosti, ktoré podporujú zmysluplný kontakt a konštruktívny dialóg medzi týmito osobami a prijímajúcou spoločnosťou vrátane činností, ktoré podporujú účasť kľúčových partnerov ako napr. verejnosti, miestnych samospráv, utečeneckých zväzov, dobrovoľných skupín, sociálnych partnerov a širšej občianskej spoločnosti
7. činnosti na podporu nadobudnutia kvalifikačných zručností u týchto osôb vrátane jazykovej prípravy
8. činnosti, ktoré podporujú rovnosť prístupu a rovnosť výsledkov, pokiaľ ide o styk týchto ľudí s verejnými inštitúciami

Opatrenie C
1. informačné a poradenské služby týkajúce sa iniciatív alebo programov dobrovoľného návratu
2. aktívne zapájanie dotknutých osôb do projektu
3. poskytovanie informácií o situácii v krajine alebo regióne pôvodu alebo predchádzajúceho bydliska
4. v prípade, že osoba, ktorá prejaví záujem o dobrovoľný návrat, nemá platný cestovný doklad zabezpečenie jeho vydania v spolupráci so zastupiteľskými úradmi príslušných krajín; v prípade osôb umiestnených v Útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov zabezpečiť cestovné doklady pre cudzincov len na požiadanie pracovníkov uvedeného útvaru
5. zabezpečiť v čo možno najkratšom čase cestovné lístky pre cudzincov; v prípade potreby tranzitné víza, a ďalšie doklady podľa potreby
6. sprevádzanie cudzincov na miesto vycestovania až po príslušný terminál na území SR
7. v prípade maloletých bez sprievodu je nutné zabezpečiť ich sprievod až do cieľovej krajiny a ich odovzdanie zodpovednému orgánu v cieľovej krajine
8. ubytovanie a ďalšie nevyhnutné služby (strava, zdravotná starostlivosť a ďalšie podľa potreby) súvisiace s pobytom osôb na území SR od deklarácie záujmu o dobrovoľný návrat až po samotnú realizáciu dobrovoľného návratu
9. spracovávanie štatistík o počte oslovených osôb a o počte zrealizovaných dobrovoľných návratov


Maximálna výška grantu na jeden projekt je stanovená pre jednotlivé opatrenia nasledovne:
- Opatrenie A - 30 mil. Sk
- Opatrenie B - 10 mil. Sk
- Opatrenie C - 10 mil. Sk

Výška grantu predstavuje 75% nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu pre utečencov a 25% zo zdrojov štátneho rozpočtu SR. Financovanie projektov sa uskutočňuje prostredníctvom preddavkových platieb.

Kompletné informácie ohľadom tejto výzvy môžte získať na zodpovednom orgáne Európskeho fondu pre utečencov,
sekciou legislatívy a vonkajších vzťahov, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo na webovej stránke http://www.minv.sk/erf/