Hala Cassosport – modernizácia a dostavba

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E

Košice, 08.03.2019 MK/A/2019/06656


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 07.03.2019 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná zmena činnosti:

„Hala Cassosport – modernizácia a dostavba“

Navrhovateľ, CASSOSPORT, s.r.o., Pri prachárni 11, 040 11 Košice, predložil Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zámer zmeny predmetnej činnosti.

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, vydáva podľa § 29 zákona o EIA a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov pre túto zmenu činnosti rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3-2019/010233 zo dňa 04.03.2019, že navrhovaná činnosť sa po ukončení zisťovacieho konania nebude posudzovať podľa zákona o EIA.

Mesto Košice, ako dotknutá obec, v zmysle § 29 ods. 16 zákona bezodkladne informuje verejnosť spôsobom v mieste obvyklým. Oznámenie pre verejnosť je prezentované jeho uverejnením na tejto úradnej tabuli a zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk.


Ing. Mária Kottferová

vedúci referátu životného prostredia

a energetiky