Prejsť na obsah

Hospodárenie mesta je vyrovnané

VII. rokovanie Mestského zastupiteľstva vo štvrtok 30. augusta sprevádzali v prvých minútach drobné technické problémy so zavádzaním notebookov, ktoré sa rýchlo vyriešili. Poslancom zmizli zo stolov haldy papierov a rokovali s využitím modernej techniky, i keď niektorí ostali verní tradičnému papieru.
Hneď v úvode sa ich kritike nevyhla správa náčelníka MsP, v ktorej sa zamerali najmä na psíčkarov, ktorí znečisťujú so svojimi zverencami všetky sídliská, načo, podľa nich, polícia so svojimi hliadkami nie je schopná dohliadnuť.
Jeden z najdlhšie diskutovaných bodov bol rozbor hospodárenia. Za obdobie k 30. 6. 2007 boli dosiahnuté celkové príjmy 1,79 mld. Sk. Celkové výdavky boli čerpané vo výške 1,61 mld. Sk. Prebytok hospodárenia podľa toho predstavuje 182 mil. Sk a pozostáva predovšetkým zo zostatku nevyčerpaných finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a z nižšieho čerpania výdavkov v I. polroku (45,9%). Dlhová služba sa tiež pomaly znižuje. Ku koncu júna predstavoval dlh mesta čiastku 1,156 mld. Sk.
MZ zobralo na vedomie informáciu o hospodárení obchodnej spoločnosti MFK, a.s., ktorý mesto dotuje v nemalej miere. Mesto uhradilo klubu 22 mil. Sk ako bežný tohtoročný rozpočtový transfer a neskôr aj transfer účelovo viazaný na vykrytie straty v roku 2006 v celkovej výške 9,4 mil. Sk. MFK vo svojej správe spomenulo rokovania o možnosti zámeny pozemkov vo vlastníctve MFK, a.s. s vlastníkmi pozemkov bývalého futbalového areálu 1. FC Košice. Zároveň v súčasnej dobe MFK pracuje na variantách projektu výstavby hlavného areálu na pozemkoch MFK, a.s. na VŠA. Do konca roka v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom a ostatnými inštitúciami má byť vypracovaná schéma financovania hlavného areálu tak, aby v roku 2008 mohli začať práce na príprave a realizácii výstavby hlavného areálu.
MZ schválilo aj správu o odpovediach na interpelácie poslancov, v ktorých jednoznačne najviac odpovedí patrilo „najzvedavejšiemu“ poslancovi A. Halenárovi.
V správe o poskytnutých dotáciách z rozpočtu mesta poslanci ubrali niektorých združeniam finančné prostriedky. Kultúrna komisia pripravila zoznam akcií, ktoré odporučila schváliť v celkovom objeme 6,9 mil. Sk.
Poslanci schválili aj 3. úpravu rozpočtu mesta na rok 2007, podľa ktorej najviac finančných prostriedkov navýšili OZ Košická Aréna, Knižnici pre mládež, združeniu Cassoviainfo, Mestským lesom a značné množstvo prostriedkov poputuje na rekonštrukciu ihrísk na vybraných ZŠ.
Ďalšiu dlhotrvajúcu diskusiu vyvolala dôvodová správa o možnej spolupráci so spoločnosťou BlueBird na projekte výroby, dodávky a montáži autobusov. Priložené Memorandum prešlo pripomienkovaním a bude prepracované. Splnomocnenec firmy BlueBird a zástupca spoločnosti Tradex Lou Babjak ubezpečil poslancov, že príchodom BlueBirdu do Košíc sa vytvoria nové pracovné miesta, prídu investície a vozový park DPMK sa zmodernizuje za výhodných podmienok. Taktiež potvrdil, že americké autobusy budú spĺňať všetky normy EÚ.
Nejednotnosť v hlasovaní vyvolala diskusia k návrhu racionalizácie a financovaniu existujúcich sociálnych služieb v územnej pôsobnosti mesta Košice. Rôznili sa názory na vytvorenie stredísk sociálnej pomoci.
MZ schválilo návrh postupu nakladania s obecnými bytmi na Baltickej ulici. Mesto Košice určí na základe znaleckého posudku jednotnú – pevnú a primeranú cenu za jednotlivé bytové jednotky, v ktorej budú zohľadnené minimálne všetky náklady mesta spojené s výstavbou bytového domu. Mesto Košice v najbližších dňoch zverejní vhodným spôsobom ponuku so schválenými podmienkami pre obyvateľov s možnosťou požiadať o odkúpenie obecného bytu. Získané finančné prostriedky z odpredaja týchto bytov budú účelovo viazané na zabezpečenie výstavby ďalších obecných bytov.