Prejsť na obsah

HUDBA (profesionálne kultúrne aktivity)

Podprogram 4.2 – hudba (profesionálne kultúrne aktivity)

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je
- fyzická osoba,
- podnikateľ,
- vyšší územný celok alebo obec,
- rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec,
- občianske združenie,
- nadácia,
- záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou,
- nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
- neinvestičný fond,
- vysoká škola,
- registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,
- Matica slovenská.

Minimálna výška požadovanej dotácie je 20.000,- Sk (s výnimkou poplatkov v medzinárodných organizáciách a účastníckych poplatkov).


Podporované budú tieto okruhy:


4.2.1 podpora vzniku, uvádzania a šírenia pôvodnej tvorby
· Cieľom je podnietiť vznik, uvádzanie a šírenie diel pôvodnej skladateľskej tvorby nekomerčného charakteru. Dotácia je určená usporiadateľom koncertov, festivalov alebo prehliadok s podielom diel súčasnej slovenskej skladateľskej tvorby nekomerčného charakteru (príspevok autorom – tvorcom na tvorbu, na honoráre interpretov, na iné priame náklady súvisiace s realizáciou projektu).

4.2.2 podpora koncertného života – v rámci festivalov, prehliadok, súťaží alebo koncertov

· Cieľom je udržanie kontinuity koncertného života na Slovensku predovšetkým mimo sídla profesionálnych hudobných telies a podpora nových koncertných aktivít nekomerčného charakteru. Dotácia je určená pre usporiadateľov nekomerčných koncertných podujatí, v rámci ktorých je prezentované interpretačné umenie s repertoárom v objavnej dramaturgii, s dielami pôvodnej a svetovej hudobnej tvorby. Dotácia je určená na náklady priamo spojené s prípravou a realizáciou projektu.

4.2.3 edukačné programy
(kurzy, tvorivé dielne, konferencie, semináre, kolokviá, súťaže, a pod., členstvo v medzinárodných mimovládnych organizáciách)
· Cieľom je podpora koncertných podujatí zameraných na výchovu k hudbe a výchove hudbou, interpretačné kurzy a súťaže s celoštátnym alebo s medzinárodným rozmerom, ako aj na podporu účasti na podobných podujatiach v zahraničí po predchádzajúcej úspešnej prezentácii na slovenskej súťaži.
· Podpora je určená na úhradu členského poplatku za rok 2007 v medzinárodných mimovládnych organizáciách pre národné sekcie s právnou subjektivitou pôsobiace v oblasti hudby, ktoré dokázateľne vyvíjajú aktívnu činnosť (výhradne pre kolektívnych členov).

4.2.4 podpora vydávania zvukových a obrazových nosičov

· Cieľom podpory je šírenie hudby prostredníctvom nosičov najmä diel pôvodnej hudobnej tvorby, prípadne výnimočne dramaturgicky objavného a historicky významného titulu a nahrávky v špičkovej interpretácii slovenských interpretov. Podpora sa bude poskytovať vydavateľským subjektom a je určená predovšetkým na priame náklady súvisiace s realizáciou nahrávky a výrobou nosiča nekomerčného charakteru, na honoráre autorov a interpretov, prenájom nahrávacieho priestoru a pod.

4.2.5
hudobná reflexia
-
Cieľom podpory je rozvoj hudobnej reflexie. Dotácia je určená pre usporiadateľov medzinárodných konferencií alebo odborných seminárov, ktoré reflektujú slovenskú hudobnú kultúru. Grant môže byť použitý na úhradu nákladov priamo súvisiacich s realizáciou konferencie (honoráre prednášateľom, prenájom sály, tlmočnícky servis a pod.),
- Dotácia sa môže poskytnúť aj na čiastočné krytie nákladov spojených s prípravou, vydaním príležitostných a účelových publikácií a súvisiacich materiálov (napr. publikácie k výročiam subjektov, zborníky z konferencií, seminárov, katalógov, výber textov, zvukový alebo audiovizuálny záznam a pod.).

Termín predkladania žiadosti v roku 2007 je do 15. januára 2007.


Kompletné informácie ohľadom grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2007, môžte získať na webovej stránke Ministerstva kultúry SR www.culture.gov.sk , alebo na Ministertve kultúry Slovenskej republiky, sekcia ekonomiky, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava.