Prejsť na obsah

Informácia o územnoplánovacej príprave lokality Kopa - Girbeš

Návrh využitia územia, ktoré administratívne patrí do územia MČ Myslava a MČ KVP, vychádza z princípov územného plánu mesta a územného plánu zóny MČ Myslava, s cieľom zachovať kontinuitu urbanistického usporiadania územia. Územie, vymedzené zo západu a severu mestskými lesmi a ochranným pásmom Bane Bankov, z východu sídliskom KVP a z juhu MČ Myslava je v platnom územnom pláne mesta Košice určené ako rezervná plocha pre nízkopodlažnú i viacpodlažnú zástavbu a občiansku vybavenosť. é územie bolo v minulosti už riešené ako pokračovanie výstavby sídliska KVP.
Optimálne využitie územia bolo overené spracovaním troch urbanistických štúdií na základe zadania spracovaného UHA mesta Košice. Zadanie bolo poskytnuté na vyjadrenie obom MČ, na ktorých území sa ZaD navrhujú a odsúhlasené Krajským stavebným úradom a Košickým samosprávnym krajom z hľadiska nimi sledovaných záujmov. Urbanistické štúdie boli odborne oponované a komisionálne vyhodnotené za účasti p. Vargovčáka, námestníka primátora, oboch starostov príslušných MČ a zástupcov odbornej verejnosti. Na základe odporúčania vyhodnocovacej komisie bola dopracovaná urbanistická štúdia spracovaná kolektívom pod vedením Ing. arch. Martina Koniara. Táto urbanistická štúdia umožňuje najefektívnejšie dopravné sprístupnenie územia a jeho využitie pre zástavbu rodinným domami, bytovými domami vybavenosťou i službami a doplnkovými funkciami (napr. cintorín, ľahká výroba v severnej časti pri ochrannom pásme bane Bankov). Predpokladá výstavbu obytného okrsku rozdeleného do 3 základných celkov, spolu pre cca 15 tis. obyvateľov. Vhodným spôsobom vyzdvihuje existujúce prírodné prvky prostredia a zapája ich do systému ekologickej stability mesta v zmysle MUSES (miestneho systému ekologickej stability).
Takto dopracovaná urbanistická štúdia je podkladom pre spracovanie ZaD UPN HSA Košice – Girbeš, ktoré sa v súčasnosti spracúvajú a plánujeme ich predložiť na schválenie do MZ vo februári 2009.

viď prílohy: Kopa-Girbeš-prezentácia

Prílohy

1. PDF 610,85 KB Kopa-Girbeš Prezantácia