Prejsť na obsah

INFRAŠTRUKTÚRA VZDELÁVANIA

Cieľ opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania ROP:
„Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie predškolských zariadení, základných škôl a stredných škôl, vrátane obstarania ich vybavenia"

Žiadateľmi o nenávratný finančný príspevok (ďalej NFP) v tejto pilotnej výzve môžu byť:
-obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako zriaďovateľ školy
-vyšší územný celok založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov ako zriaďovateľ školy
-krajský školský úrad založený na základe zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako zriaďovateľ príslušných subjektov v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
-ústredný orgán štátnej správy ako zriaďovateľ subjektov v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu SR č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších predpisov.


Termín a spôsob predkladania žiadostí o NFP

Žiadosti o NFP je možné predkladať iba v období trvania vyhlásenej priebežnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP.

Základné časové údaje:
· Internetová rezervácia termínov na predloženie žiadostí o NFP: od 04. 02. 2008 priebežne.
Ukončenie možnosti rezervácie termínov na predkladanie žiadostí o NFP v rámci tejto výzvy oznámi Riadiaci orgán pre ROP 7 dní vopred na internetovej stránke www.ropka.sk/rezervacia a na súvisiacich stránkach (www.build.gov.sk a www.nsrr.sk).
· Prijímanie žiadostí o NFP: od 11. 02. 2008 priebežne
Prijímanie žiadostí o NFP v rámci tejto výzvy začne 11. 02. 2008 a bude realizované priebežne až do termínu ukončenia prijímania žiadostí v závislosti od termínu ukončenia možnosti rezervácie termínov na predloženie žiadostí o NFP.
Informácie o dĺžke trvania jednotlivých hodnotiacich kôl, jednotlivých etapách v rámci hodnotiacich kôl a o procedurálnych náležitostiach podrobne popisuje schéma v závere kapitoly 4 Príručky pre žiadateľa v rámci ROP.

Ďalšie podrobné informácie k tejto výzve je možné získať na nasledovnej kontaktnej adrese:
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja
Odbor realizácie programov regionálneho rozvoja
Oddelenie riadenia programov
Prievozská 2/B
825 25 Bratislava 26
e-mail: inforop@build.gov.sk
alebo na webovej stránke www.build.gov.sk