Prejsť na obsah

Inovácia vzdelávacieho programu košických ZŠ – cesta ku zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov a učiteľov

NÁZOV PROJEKTU Inovácia vzdelávacieho programu košických ZŠ – cesta ku zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov a učiteľov

LOGO PROGRAMU


ODKAZ NA FOND

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Tento projekt je financovaný zo zdrojov Európskeho spoločenstva Európskym sociálnym fondom 85%, Štátnym rozpočtom SR 10 % a vlastnými zdrojmi prijímateľa - Mestom Košice 5 %.

MIESTO REALIZÁCIE   Košice - mesto
CELKOVÉ NÁKLADY  158 962,32 €
VÝŠKA NFP   151 014,20 €

OPERAČNÝ PROGRAM OP Vzdelávanie, Prioritná os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1. Premena tradičnej školy na modernú

POSKYTOVATEĽ   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
PRIJÍMATEĽ   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA   Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice - Západ

CIEĽ PROJEKTU
Cieľom projektu bolo inovovať metódy, formy a obsah 4 skupín predmetov 1. a 5. ročníka s využitím IKT, s dôrazom na vnímanie
regionálneho a globálneho priestoru a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a učiteľov.
Navrhovanie, zavádzanie a vykonávanie reforiem v systémoch vzdelávania.

OPIS PROJEKTU
Projekt je zameraný na tvorbu a implementáciu školského vzdelávacieho programu základných škôl podporujúceho kľúčové kompetencie
žiakov s využitím nových učebných materiálov v rámci výchovno–vzdelávacieho procesu a inovácie didaktických prostriedkov rozvíjajúcich kľúčové kompetencie žiakov.
V projekte boli zapojené Základné školy Bukovecká 17, Dolina 43 – Poľov, Jenisejská 22, Ľ.Fullu Maurerova
21, Postupimská 37.

AKTIVITY PROJEKTU
Aktivity projektu priamo podporovali globálny cieľ Operačného programu Vzdelávanie, ktorý je definovaný ako
„Zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti".
Projekt pozostáva zo 14 hlavných aktivít:
Aktivita 1 Maľujeme na PC
Aktivita 2 Základy počítačovej grafiky
Aktivita 3 Digitálna fotoškola
Aktivita 4 Projektový týždeň
Aktivita 5 Matematika po novom
Aktivita 6 Prírodoveda a prírodopis po novom
Aktivita 7 Poznajme náš región – projektové vyučovanie
Aktivita 8 Tvorba a realizácia školského vzdelávacieho programu pre 1. a 5. ročník s rozšírením spoločnovednej oblasti a podporou IKT
Aktivita 9 Región všetkými zmyslami
Aktivita 10 Globálne vnímanie sveta
Aktivita 11 Kurikulum z anglického jazyka a pre 1.ročník ZŠ
Aktivita 12 Kurikulum z nemeckého jazyka a pre 1.ročník ZŠ
Aktivita 13 Kurikulum z nemeckého jazyka a pre 5.ročník ZŠ
Aktivita 14 Kurikulum z anglického jazyka a pre 5.ročník ZŠ

VÝSTUPY PROJEKTU
Špecifický cieľ 1
Inovovať predmet Výtvarná výchova s využitím IKT a medzi predmetových vzťahov (výtvarná výchova + informatická výchova)
Špecifický cieľ 2
Inovovať prírodovedné predmety matematika a prírodoveda v 1.ročníku, matematika a prírodopis v 5.ročníku a prierezových tém environmentálna
výchova a človek a zdravie
Špecifický cieľ 3
Vytvoriť školský vzdelávací program pre 1. a 5. ročník s podporou IKT pre spoločenskovednú oblasť (človek a hodnoty, materinský jazyk a
komunikácia, etická výchova)
Špecifický cieľ 4
Inovovať učebné plány z anglického a nemeckého jazyka pre 1. a 5. ročník ZŠ, s využitím prvkov globálneho vzdelávania a IKT.
Počet inovovaných novovytvorených učebných materiálov 1 66 kusov
Počet škôl zapojených do projektu 5.
Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu 46.
Počet žiakov zapojených do realizácie 324.

ZAČIATOK REALIZÁCIE   03/2009
UKONČENIE REALIZÁCIE   02/2011
TYP PROJEKTU   Dopytovo - orientovaný
FÁZA REALIZÁCIE   Ukončený


/Zdroj: oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/