Prejsť na obsah

INTEGROVANÁ OCHRANA A RACIONÁLNE VYUŽÍVANIE VÔD

Hlavným zameraním operačného cieľa 1.3 Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd, je monitorovanie stavu povrchovej vody a podzemnej vody na základe ročných programov monitorovania, ktoré sú predmetom reportovania Slovenska voči Európskej komisii.

I. skupina aktivít: Monitorovanie a hodnotenie stavu povrchových vôd v zmysle požiadaviek EÚ, najmä:
A. Získanie dát pre zistenie súčasného stavu v oblasti kvantity a kvality povrchových vôd B. Zabezpečenie prevádzky pozorovacej siete
C. Spracovanie dát súčasného stavu povrchových vôd
D. Hodnotenie stavu povrchových vôd
E. Reportovanie - príprava správ o stave povrchových vôd vo forme a s obsahom vyplývajúcim s právnych predpisov EÚ a medzinárodných dohôd

II. skupina aktivít: Monitorovanie a hodnotenie stavu podzemných vôd v zmysle požiadaviek EÚ, najmä:
A. Získanie dát pre zistenie súčasného stavu v oblasti kvantity a kvality podzemných vôd
B. Zabezpečenie prevádzky pozorovacej siete
C. Spracovanie dát súčasného stavu podzemných vôd
D. Hodnotenie stavu podzemných vôd
E. Reportovanie - príprava správ o stave podzemných vôd vo forme a s obsahom vyplývajúcim s právnych predpisov EÚ a medzinárodných dohôd


III. skupina aktivít: Budovanie a rekonštrukcia monitorovacích objektov najmä:
A. Vybudovanie sond pre monitorovanie hladiny podzemnej vody
B. Vybudovanie merných objektov na prameňoch
C. Odstránenie starého merného objektu pri súčasnom budovaní nového merného objektu (sondy)
D. Nákup a inštalácia zariadenia na automatické monitorovanie kvantity podzemných vôd

Oprávnení žiadatelia
Pre Operačný cieľ 1.3 Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd sú oprávnenými žiadateľmi:
- Slovenský hydrometeorologický ústav
- Výskumný ústav vodného hospodárstva
- Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Pre skupinu aktivít I. a III. Operačného cieľa 1.3 Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd sú oprávnenými žiadateľmi:
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
-Slovenská agentúra životného prostredia

Výška pomoci
Indikatívna výška pomoci v rámci Operačného cieľa 1.3 na túto výzvu (OPŽP-PO1-08-1) je 6 750 558 EUR.
Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na projekt sa nestanovuje.

Dátum uzávierky: 18. apríl 2008


Kontakt pre bližšie a kompletné informácie k výzve

Ministerstvo životného prostredia SR:

- www.enviro.gov.sk, www.opzp.sk, www.euroenviro.sk

- info@enviro.gov.sk

- Sekcia environmentálnych programov a projektov, Odbor programov, 02/5956 2522


Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská (REPIS) Slovenskej agentúry životného prostredia:

- www.repis.sk

- Odbor riadenia REPIS, 051/7480 115 - regionálne kancelárie REPIS:

s t r e d i s k o

a d r e s a

t e l e f ó n

REPIS

Banská Bystrica

Tajovského 28

975 90 Banská Bystrica

048/ 4374 186

 0) {
   window.galleryApi = gallery.unitegallery({
    gallery_theme:             "tilesgrid",
    grid_num_rows:             2,
    tile_width:              140,
    tile_height:              140,
    tile_enable_border:          false,
    tile_enable_shadow:          false,
    theme_bullets_margin_top:       12,
    theme_bullets_color:          "blue",
    bullets_space_between:         8,
    lightbox_textpanel_enable_description: true,
    lightbox_textpanel_desc_color:     '#b5b5b5',
    lightbox_textpanel_desc_font_size:   14,
    lightbox_textpanel_desc_text_align:  'center',
    lightbox_textpanel_desc_font_family:  '"Quicksand", "Arial", sans-serif',
    lightbox_textpanel_desc_bold:     400,
    lightbox_textpanel_title_bold:     true,
    lightbox_textpanel_title_font_size:  18,
    lightbox_textpanel_title_font_family: '"Quicksand", "Arial", sans-serif',
    lightbox_textpanel_title_text_align:  'center',
    lightbox_textpanel_padding_top:    15,
    lightbox_textpanel_padding_bottom:   5,
    lightbox_close_on_emptyspace:     false
   });

   setTimeout(function () {
    $('.article-gallery-container').addClass('loaded');
   }, 500);
  }

  setTimeout(function () {
   $("#gallery").removeClass('init');
  }, 1200);
 });