Prejsť na obsah

JAZDECKÝ AREÁL amCar KOŠICE


M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E
Košice, 19.12.2006
A/2006/12776/457

Oznamujem občanom, že dňa 15.12.2006 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru činnosti:


„jazdecký areál amCar KOŠICE“.

Navrhovateľ Emília Bucsková – emCar, Košice predložil Obvodnému úradu životného prostredia v zmysle § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zámer „Jazdecký areál amCar Košice“ na posúdenie podľa zákona.

Obvodný úrad životného prostredia SR podľa § 29 zákona po ukončení zisťovacieho konania vydal rozhodnutie č. OPaK 2006/02788-17 zo dňa 8.12.2006, že činnosť uvedená v predloženom zámere s a n e b u d e p o s u d z o v a ť podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

V zmysle § 29 ods. 9 zákona je rozhodnutie zverejnené na úradnej tabuli mesta Košice a internetovej stránke www.kosice.sk do 15.1.2007.
Ing. František KNAPÍK
primátor mesta Košice