Prejsť na obsah

KANCELÁRIA PRVÉHO KONTAKTU - SERVIS PRE OBČANOV

Až sedem pracovísk pre príjem daňových priznaní je pripravených v týchto dňoch na magistráte mesta. Celý mesiac január je povinným termínom pre daňové priznanie občanov za nehnuteľnosť, ktorú nadobudli počas predchádzajúceho roka 2007 a to kúpou, darom, rozhodnutím súdu či dedením. V termíne do 31.1.2008 je potrebné tiež podať žiadosť o zníženie, resp. oslobodenie od dane, ak sú splnené podmienky určené Všeobecne záväzným nariadením mesta č.71 o miestnych daniach. Koniec mesiaca január je dátumom prvej splátky dane za psa. Akúkoľvek daň je možné zaplatiť naraz v hotovosti do pokladne na Magistráte mesta Košice, bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou.

Vzhľadom na vysoký počet očakávaných klientov - pre miestne dane a poplatky 8 až 10 tisíc občanov - je praktické navštíviť magistrát aj v utorok či štvrtok. Stránkovými dňami je totiž všetkých päť dni pracovného týždňa so začiatkom vždy od ôsmej hodiny a s ukončením o 15.30 hod, v stredu s predĺženou dobou do 16.30 hod, v piatok skrátenou do 14.30.hod. Pracoviská bežia nepretržite i v čase obeda.


Kancelária prvého kontaktu v uplynulom roku: 97 tisíc klientov

Na prízemí košického magistrátu vybavilo jedenásť pracovísk Kancelárie prvého kontaktu za rok 2007 vyše 97 tisíc občanov. Najviac Košičanov, cez 25 tisíc, využilo možnosť priamych platieb v pokladni. Zmeny k miestnym daniam a miestnym poplatkom za komunálny odpad prišlo osobne ohlásiť po 16 tisíc resp. 15 tisíc klientov. Podateľňa magistrátu prebrala písomnosti viac ako od 13 tisíc návštev a špecializovaná podateľňa pre miestne dane s výdajom tlačív a oznámených zásielok obslúžila viac ako 10 tisíc Košičanov. Kopírovacie služby tu využilo takmer 8 tisíc občanov, osvedčovanie listín a podpisov na listinách takmer 4 tisíc žiadateľov. Ďalšie pracoviská - dopravy a komunikácii, správy majetku mesta, výstavby, životného prostredia, stavebného úradu a sociálnej oblasti - navštívilo vyše 2 tisíc klientov. Podľa Zákona o slobodnom prístupe k informáciám bolo písomne odpovedané na stovku žiadostí.
V priestoroch kancelárie pribudol v novembri samoobslužný infokiosk pre prístup k internetu, rovnako je možné vo vestibule zapojenie sa na vlastný notebook prístupným signálom pre internet. V závere roka bola nainštalovaná plošina pre bezbariérový prístup pre vozičkárov, kočíky a ťažšie sa pohybujúcich občanov. Spoločné priestory pracovísk KPK 1 až KPK 7, vrátane vestibulu, sú nepretržite snímané webkamerou dostupnou na internetovej stránke mesta Košice www.kosice.sk. V krátkom čase pribudne vo vestibule automat na vydávanie cestovných lístkov a dobíjanie čipových všetkých druhov kariet pre MHD.

Zdroj: KPK