Prejsť na obsah

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta

NÁZOV PROJEKTU KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta

LOGO PROGRAMU

  Logo Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR            

ODKAZ NA FOND
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

MIESTO REALIZÁCIE   Košice – mestská časť Nad jazerom

CELKOVÉ NÁKLADY    10 902 614,69 €
VÝŠKA NFP    10 267 927,78 €
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z EÚ    9 187 093,28 €

OPERAČNÝ PROGRAM
Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020,
Prioritná os 1 –Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch,
Investičná priorita 1.1. – Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciálnych uzlov s infraštruktúrou TEN – vrátane multimodálnych uzlov,
Špecifický cieľ 1.1 – Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

POSKYTOVATEĽ    Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
PRIJÍMATEĽ    Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA    Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU
Cieľom projektu je: Skvalitnenie pripojenia cestnej komunikácie II/552 k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na zlepšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

OPIS PROJEKTU
Realizáciou projektu dôjde k zlepšeniu dopravno – technických parametrov cestnej komunikácie II/552 Slanecká, k zvýšeniu kapacity komunikácie, plynulosti dopravy, zvýšeniu bezpečnosti dopravy, ako aj k zníženiu negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie.

Realizáciou stavby sa súčasná zberná komunikácia funkčnej triedy B2 zmení z dvojpruhovej cestnej komunikácie na štvorpruhovú, tzn. že dôjde k rozšíreniu komunikácie, ktorá pri terajšom šírkovom usporiadaní nepostačuje náporu dopravy (individuálnej automobilovej a verejnej osobnej dopravy).
Rekonštrukciou sa taktiež zmenia kvalitatívne vlastnosti vozovky (kompletná nová konštrukcia), čo výrazne prispeje k zníženiu tvorby hluku z cestnej dopravy, dopravný prúd na cestnej komunikácii bude homogenizovaný a plynulý, riadený v líniovej koordinácii, čím sa vylúčia efekty tvorby hluku pri brzdení a rozjazde motorových vozidiel, dôjde k zlepšeniu kvality jazdy, k eliminácii dopravnej nehodovosti a bezpečnosti premávky, ako aj k znižovaniu kongescií.

AKTIVITY PROJEKTU
Hlavné aktivity:
• Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty Podporné aktivity:
Podporné aktivity:
• Publicita projektu

VÝSTUPY PROJEKTU
• Zrekonštruovaná cesta II/552 Slanecká cesta – rozšírená komunikácia z dvojpruhovej cestnej komunikácie na štvorpruhovú

ZAČIATOK REALIZÁCIE      10/2016
UKONČENIE REALIZÁCIE    06/2023
TYP PROJEKTU    Investičný
FÁZA REALIZÁCIE    V realizácii

Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/ 


/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/