KE – rekonštrukcia hate Ťahanovce

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E

Košice, 02.05.2019 MK/A/2019/13321

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 29.04.2019 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí zisťovacieho konania:

„KE – rekonštrukcia hate Ťahanovce“

k.ú. - Ťahanovce, Nové Ťahanovce, Severné Mesto, hať na toku Hornádu

Navrhovateľ, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice, predložil Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 18 ods. 2 písm. c) a § 29 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti.

Oznámenie o zmene činnosti je pre verejnosť k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii C-313 (referát životného prostredia a energetiky) na 3. poschodí každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. najmenej po dobu 10 pracovných dní od zverejnenia informácie o jeho doručení t.j. najmenej do 17.05.2019.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je pre verejnosť prístupné aj na webovom sídle MŹP SR: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/kosice-rekonstrukcia-hate-tahanovce-1

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o zmene na adresu Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 552, 041 26 Košice do 10 pracovných dní od doby, kedy bola o zmene činnosti informovaná. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v určenej lehote dotknutej obci. Informovanie verejnosti je prezentované uverejnením tohto oznámenia na úradnej tabuli mesta Košice a zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk.


Ing. Mária Kottferová

vedúci referátu životného prostredia

a energetiky