KE, rekonštrukcia hate Ťahanovce

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E

Košice, 23.07.2019 MK/A/2019/13321-7


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 19.07.2019 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť:


„KE, rekonštrukcia hate Ťahanovce“ Navrhovateľ, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Štiavnica, OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice, predložil Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predmetné oznámenie o zmene posudzovanej činnosti.

Po podrobnom posúdení stanovísk, spresnení sporných otázok, zvážení úrovne spracovania zámeru a výsledkov zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 2 zákona o EIA, vydal Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutie č. OUKE-OSZP3-2019/013732 zo dňa 15.07.2019, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA a proces posudzovania sa tým končí.

Mesto Košice, ako dotknutá obec podľa § 29 ods. 16 zákona o EIA bezodkladne informuje verejnosť o rozhodnutí Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie vo veci neposudzovania navrhovanej činnosti.

Oznámenie pre verejnosť je prezentované jeho uverejnením na tejto úradnej tabuli a zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk.

Ing. Milan Ilenin

referent pre energetiku,

poverený zamestnanec