Prejsť na obsah

Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu

Činnosť komisie:

Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu

a) prejednáva a prijíma stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach v oblasti svojej pôsobnosti,
b) prijíma stanoviská k materiálom v týchto okruhoch:
- návrhy projektov a zámerov v oblasti regionálneho rozvoja a cestovného ruchu na území mesta Košice,
- stanoviská k investičným rozvojovým zámerom spojeným s požiadavkami na využívanie majetku mesta a miestnych zdrojov v oblasti regionálneho rozvoja a cestovného ruchu,
c) spolupracuje s organizáciami Košice – Turizmus, K13 Košické kultúrne centrá, so splnomocnencom mesta Košice pre rozvoj cezhraničnej spolupráce Košice – Užhorod a inými subjektmi v oblasti rozvoja regiónu a cestovného ruchu.

Uznesenia z rokovaní komisie sú uložené v prílohách