Prejsť na obsah

KOMPLEX CASSOVAR

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E
Košice, 22.12.2006
A/2006/11906/457

Oznamujem občanom, že dňa 19.12.2006 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené záverečné stanovisko pre navrhovanú činnosť:


„komplex cassovar“.

Navrhovateľ GLOBAL GROUP, a.s., Bratislava, predložil Ministerstvu životného prostredia SR v zmysle § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zámer činnosti (ďalej len „zákon“) „Komplex Cassovar“.
Ministerstvo životného prostredia SR určilo v zmysle § 32 zákona v spolupráci s príslušným a povoľujúcim orgánom, že správu o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na ŽP nie je potrebné vypracovať. V ďalších krokoch procesu posudzovania správu o hodnotení nahrádzal spracovaný zámer uvedenej činnosti.

Ministerstvo životného prostredia SR podľa § 37 ods. 4 zákona z posúdenia navrhovanej činnosti vydalo záverečné stanovisko č. 8983/2006-7.3/fp zo dňa 15.12.2006.

V zmysle § 37 ods. 5 zákona je záverečné stanovisko zverejnené na úradnej tabuli mesta Košice a internetovej stránke www.kosice.sk do 19.1.2007.


Ing. František KNAPÍK
primátor mesta Košice