Kompostáreň bioodpadov mesta Košice

NÁZOV PROJEKTU       Kompostáreň bioodpadov mesta Košice

LOGO PROGRAMU
      

ODKAZ NA FOND
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Kohézneho fondu a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
KOHÉZNY FOND

MIESTO REALIZÁCIE    Košice - mesto
CELKOVÉ NÁKLADY      3 974 983,60 €
VÝŠKA NFP                    3 774 550,97 €

OPERAČNÝ PROGRAM   Životné prostredie, Prioritná os 4, Operačný cieľ 4.2

POSKYTOVATEĽ
    Ministerstvo životného prostredia SR
PRIJÍMATEĽ    Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA     Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Západ

CIEĽ PROJEKTU
Vybudovanie zariadenia na zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov – kompostárne pre mesto Košice.
 
OPIS PROJEKTU
Podľa zákona o odpadoch nie je možné tzv. „zelený bioodpad" zneškodňovať skládkovaním a ani spaľovaním. Vybudovaním kompostárne na
zhodnocovanie bioodpadov bude možné naplniť legislatívne povinnosti.

AKTIVITY PROJEKTU
• Vypracovanie projektovej dokumentácie
• Verejné obstarávanie
• Stavebné práce: realizácia nových stavieb

VÝSTUPY PROJEKTU
• Vybudovanie stavebných častí kompostárne
• Zakúpenie a inštalácia technologického vybavenia kompostárne

ZAČIATOK REALIZÁCIE      03/2007
UKONČENIE REALIZÁCIE    05/2011
TYP PROJEKTU             Investičný
FÁZA REALIZÁCIE      Ukončený


/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/