Prejsť na obsah

KONCEPCIA ROZVOJA MESTA KOŠICE V OBLASTI TEPELNEJ ENERGETIKY

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E


Košice, 10.12.2007
A/2007/135531/457

Oznamujem občanom, že dňa 7.12.2007 bol mestu Košice ako dotknutej obci doručené oznámenie o strategickom dokumente:


„koncepcia rozvoja mesta košice v oblasti tepelnej energetiky."


Obstarávateľ Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice, predložil Obvodnému úradu ŽP Košice podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu (ďalej len „oznámenie") „Koncepcia rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky".


Oznámenie je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii D – 321 každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hodiny po dobu štyroch týždňov, t. j. do 4.1.2008. Oznámenie je uverejnené na internetovej stránke www.enviroportal.sk


Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Obvodnému úradu ŽP Košice, Adlerova 29, 040 22 Košice, do 21 dní od zverejnenia informácie o doručení zámeru, t. j. do 8.1.2008.primátor mesta Košice
v z. Mikuláš Čečko
námestník primátora mesta Košice