Prejsť na obsah

Košičanov obslúžia v Kancelárii prvého kontaktu i cez dovolenkové obdobie

Oproti mesiacu máj Košičania využili vo väčšej miere doplnkové služby kancelárie, najmä možnosť osvedčovania listín a podpisov, ako aj súbežné kopírovacie služby. Najväčší počet klientov zaznamenali pracoviská miestnych poplatkov a miestnych daní, najmä v súvislosti s nahlasovaním zmien pre výpočet poplatku za komunálny odpad ale i priamou úhradou platieb. V treťom mesiaci sa činnosť kancelárie rozširuje o možnosť zakúpenia parkovacích jednorázových kariet - úhrady dane za užívanie verejného priestranstva. Na pracovisku KPK č.9 budú dostupné ich všetky typy, teda pre centrálnu mestskú zónu, priľahlé ulice, parkoviská mimo centrálnej mestskej zóny, ako aj pre parkovací priestor pred Blšákom. Letné mesiace zabezpečil magistrát mesta organizačne tak, aby Košičania mohli v dovolenkovom období naďalej získať priame informácie z oblasti dopravy a komunikácií, správy, evidencie a predaja majetku mesta, z oblasti výstavby a životného prostredia, ako aj zo sociálnej oblasti. Klienti kancelárie môžu tiež vyjadriť svoj názor na jej chod a fungovanie. Slúžia už k tomu označené modré anketové urny na každom z jedenástich pracovísk. Písomný podnet a návrh každého obyvateľa mesta bude zaevidovaný a použitý pri priebežnom hodnotení i možných zmenách a doplneniach činnosti kancelárie. Pre získanie informácii a usmernenie vybavovania svojich náležitostí môžu Košičania pracoviská kancelárie kontaktovať aj telefonicky na nasledujúcich číslach:

Pracovisko KPK - telefón:


1. Miestne dane
6419-383
2. Miestne poplatky - komunálny odpad
6419-384
3. Doprava a komunikácie
6419-385
4. Správa majetku mesta
6419-388
5. Výstavba a životné prostredie
6419-386
6. Sociálna oblasť
6419-387
7. Spoločné pracovisko /školstvo, kultúra, legislatíva mesta, financie/
6419-389
8. Slobodný prístup k informáciám
6419-231
9. Podateľňa miestnych daní, Osvedčovanie, Kopírovanie
6419-232
10. Pokladňa miestnych daní a miestneho poplatku
6419-233
11. Podateľňa MMK
6419-105

Text a foto:
Ing. Marián Krajňák / Mgr.T.Ičo