Prejsť na obsah

KOŠICE – DEMONT SLOVAKIA, s. r. o., ŠROTOVISKO

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E


Košice, 14.1.2008
A/2008/09464/457

Oznamujem občanom, že dňa 10.1.2008 bol mestu Košice ako dotknutej obci doručený zámer:


„Košice – demont slovakia, s. r. o., šrotovisko."


Enviroline, s.r.o., Košice, ako splnomocnený zástupca navrhovateľa, DEMONT Slovakia, s.r.o., Košice, predložil Obvodnému úradu životného prostredia v zmysle § 22 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zámer činnosti „Košice – DEMONT Slovakia, s.r.o., Šrotovisko."


Zámer je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii D – 321 každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hodiny po dobu štyroch týždňov, t. j. do 11.2.2008. Zámer je uverejnený na internetovej stránke www.enviroportal.sk


Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na adresu: Obvodný úrad ŽP Košice, Adlerova 29, 040 22 Košice do 21 dní od zverejnenia informácie o doručení zámeru, t. j. do 5.2.2008.
primátor mesta Košice
v z. Mikuláš Čečko
námestník primátora mesta Košice