Prejsť na obsah

Košice m.č. Barca – Zariadenie na úpravu vybraných druhov odpadov - Záverečné stanovisko

Navrhovateľ, Enviroline, s.r.o., Košice, Svätoplukova 37, 040 01 Košice, predložil Ministerstvu životného prostredia, odboru posudzovania vplyvov na ŽP SR zámer navrhovanej činnosti „Košice m.č. Barca – Zariadenie na úpravu vybraných druhov odpadov“ vypracovaný podľa § 22 ods. 1 a zaradený podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) do položky Infraštruktúra.