Prejsť na obsah

Košické moderné školy

NÁZOV PROJEKTU  Košické moderné školy

LOGO PROGRAMU


ODKAZ NA FOND
    
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť 
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Tento projekt je financovaný zo zdrojov Európskeho spoločenstva Európskym sociálnym fondom 85%, Štátnym rozpočtom SR 10 % a vlastnými zdrojmi prijímateľa - Mestom Košice 5 %.

MIESTO REALIZÁCIE   Košice - mesto
CELKOVÉ NÁKLADY   164 694,59 €
VÝŠKA NFP   156 459,86 €

OPERAČNÝ PROGRAM OP Vzdelávanie, Prioritná os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1. Premena tradičnej školy na modernú

POSKYTOVATEĽ
   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
PRIJÍMATEĽ   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA   Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice - Západ

CIEĽ PROJEKTU
Inovovať metódy, formy a obsah 3 skupín predmetov s využitím IKT s dôrazom na vnímanie Košického regiónu, a integráciu detí so
špeciálnymi potrebami.

OPIS PROJEKTU
Projekt je zameraný na tvorbu a implementáciu školského vzdelávacieho programu základných škôl podporujúceho kľúčové kompetencie žiakov s využitím nových učebných materiálov v rámci výchovno–vzdelávacieho procesu a inovácie didaktických prostriedkov rozvíjajúcich kľúčové kompetencie žiakov.
V projekte boli zapojené Základné školy: Gemerská 2, Košice a Tomášikova 31, Košice.

AKTIVITY PROJEKTU
Aktivity projektu priamo podporovali globálny cieľ Operačného programu Vzdelávanie, ktorý je definovaný ako
„Zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti".
Aktivita 1.1. Integrácia detí so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami
Aktivita 1.2 Ako využiť Lego vo výučbe môjho predmetu
Aktivita 1.3 Školenie učiteľov
Aktivita 2.1 Matematika pre každodenný život
Aktivita 2.2 Objavné cesty v geometrii
Aktivita 2.3 Informatika
Aktivita 2.4 Fyzika po novom
Aktivita 2.5 Biológia a prírodopis v novom šate
Aktivita 2.6 Letom svetom
Aktivita 2.7 Spoznajme regióny sveta
Aktivita 2.8 Matematika inak
Aktivita 3.1 Rozvoj komunikačných zručností v cudzom jazyku
Aktivita 3.2 Slovenský jazyk a literatúra
Aktivita 3.3 Potulky po hradoch Slovenska
Aktivita 3.4 Tvorivé čítanie na 1. stupni ZŠ
Aktivita 4.1 Sprievodca svetom muzikálov
Aktivita 4.2 Spoznajme históriu regiónu Košice
Aktivita 4.3 Po stopách 20. storočia
VÝSTUPY PROJEKTU Aktivity projektu boli rozdelené do štyroch špecifických cieľov projektu, ktoré sú zároveň aj jeho výstupmi.
Špecifický cieľ 1 ,,Naučiť učiteľov využiť moderné didaktické metódy a pomôcky pre efektívnu výučbu a integráciu detí so špecifickými
výchovno-vzdelávacími potrebami".
Špecifický cieľ 2 ,,Inovovať učebné plány prírodovedných predmetov".
Špecifický cieľ 3 ,,Inovovať učebné plány jazykovedných predmetov". Špecifický cieľ 4 ,,Inovovať učebné plány spoločenskovedných predmetov".
Počet inovovaných didaktických prostriedkov 1446 kusov
Počet inovovaných novovytvorených učených materiálov 365 kusov.
Počet novovytvorených vzdelávacích programov 2
Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu 50.
Počet žiakov zapojených do realuizácie aktiovít projektu 950

ZAČIATOK REALIZÁCIE   10/2009
UKONČENIE REALIZÁCIE   09/2011
TYP PROJEKTU   dopytovo - orientovaný
FÁZA REALIZÁCIE   Ukončený


/Zdroj: oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/