Kraj a mesto začínajú budovať integrovaný dopravný systém

Predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa a primátor Mesta Košice František Knapík podpísali v pondelok 19. januára 2009 dohodu o spolupráci samospráv pri realizácii integrovaného dopravného systému verejnej osobnej dopravy.

Cieľom projektu integrovaného dopravného systému (IDS) verejnej osobnej dopravy je zabezpečiť uspokojovanie prepravných potrieb obyvateľov na území Košického samosprávneho kraja a mesta Košice takým dopravným systémom, pri ktorom sa zharmonizuje objednávka dopravných výkonov, zvýši sa kvalita verejnej hromadnej osobnej dopravy a zníži sa negatívny dopad na životné prostredie. Osobitným poslaním projektu je úspešné zvládnutie prebiehajúceho procesu globalizácie podľa pravidiel EÚ v doprave a presun kompetencií v železničnej regionálnej doprave na samosprávu.

Doterajším spoločným zabezpečovaním projektových úloh sa vyriešila dôležitá časť podmienok pre budúcu prevádzku IDS, a to systém dopravnej obsluhy územia, návrh a výstavba nosnej koľajovej dopravnej infraštruktúry a plánovaný zámer vytvorenia nezávislého Organizátora IDS. Pre naplnenie programových zmien vo verejnej osobnej doprave sa pripravuje prenos originálnych kompetencií v plánovaní, organizovaní a financovaní regionálnej železničnej dopravy na úroveň samosprávneho kraja.

V súlade so strategickými dokumentmi Európskej únie a Slovenska bude organizácia verejnej osobnej dopravy na území kraja a mesta založená na integrovanom dopravnom systéme. Predmetom dohody je vytváranie podmienok a zabezpečenie potrebných technických, technologických, organizačných a investičných zámerov. Základom IDS bude železničná infraštruktúra, na ktorú budú nadväzovať ostatné druhy dopravy, ako sú prímestská autobusová doprava a mestská doprava, vrátane individuálnej automobilovej dopravy (parkoviská „Park&Ride", „Bike&Ride", taxislužby).
Základom dopravnej sústavy v krajskom meste bude električková infraštruktúra. Obdive samosprávy budú osobitný dôraz klásť na budovanie systémov T-T (tram-train), kombinujúcich električkovú a železničnú dopravu na trati integrovanej koľajovej dopravy (IKD). Cieľom je priviesť železničnú dopravu bližšie k zdrojom a cieľom ciest. Verejná prímestská autobusová doprava sa do integrovaných dopravných systémov zapojí autobusovými linkami, ktoré doplnia nosnú železničnú sieť a zabezpečia plošnú obsluhu územia s väzbou na nosnú sieť.

Kraj a mesto budú vzájomne koordinovať programové úlohy IDS v šiestich odborných moduloch:

  1. Doprava, dopravná obsluha územia
  2. Dopravná infraštruktúra
  3. Dopravné prostriedky
  4. Služby, prepravné podmienky, ekonomika
  5. Informačná technológia, IDSBox
  6. Organizátor IDS
Modul č.1: Doprava, dopravná obsluha územia
- sofistikované plánovanie, uskutočňovanie a vyhodnocovanie dopravnej obsluhy územia
- štandardizovanie dopravnej obsluhy územia, rýchlosť prepravy, kvalita dopravných služieb, dostupnosť, sociálne aspekty, ekológia, príťažlivosť a konkurencieschopnosť dopravy

Modul č.2: Dopravná infraštruktúra
- systémové budovanie dopravnej infraštruktúry do racionálneho modelu dopravnej siete
- kvalitná predprojektová a projektová príprava v zmysle už spracovaných štúdií a projektov na čerpanie fondov EÚ v rámci Operačného programu Doprava v roku 2010
- spolupráca s MDPT SR na využití 1,19 mld. Sk pridelených z fondov EÚ pre plánovacie obdobie rokov 2007 – 2013 na tieto aktivity:
Mesto Košice
podpora realizácie výstavby Terminálu Sever, napojenie na novovybudovanú trať IKD na sídlisko Ťahanovce, prepojenie trate na Staničné námestie až na koľaje ŽSR
Košický samosprávny kraj -
a).podpora elektrifikácie železničnej trate Haniska pri Košiciach – Veľká Ida – Moldava nad Bodvou mesto a výstavba prestupného terminálu na autobusovú dopravu v tejto lokalite
b).podpora koľajového napojenia priemyselného parku Kechnec na sieť ŽSR

Pre optimálny prechod medzi mestskou a regionálnou dopravou pripraviť výstavbu terminálov IDS (rezervácia územia pre terminály IDS v zmenách a doplnkoch územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, ktorý bude spracovaný v I. polroku 2009):
- Terminál Sever
- Terminál Železničná stanica Košice ( Hlavná železničná stanica)
- Terminál Košice Krásna (dočasné riešenie OC Bajkal)
- Terminál Barca
- Terminál VŠA Obchodné centrum Optima

Modul č.3 : Dopravné prostriedky
- príprava procesu obstarávania a prevádzkovania dopravných prostriedkov IDS s orientáciou na model tram-train (T+T).

Modul č.4: Služby, prepravné podmienky, ekonomika
- systémové zabezpečovanie služieb v IDS na celom prepravnom reťazci cestujúceho podľa existujúcich európskych noriem
- prepravné podmienky, tarify, clearing tržieb, zásady hospodárenia a financovania IDS

Modul č.5: Informačná technológia, IDSBox
- IDSBox plní funkciu dokumentačnej knižnice na elektronické prevádzkovanie celého IDS

Modul č.6: Organizátor IDS
- vytvorenie nezávislého právneho subjektu - Organizátor IDS, ktorý bude etapovite absorbovať funkcie všetkých modulov v súlade s prechodom originálnych kompetencii v regionálnej železničnej doprave na KSK
- akcionársky podiel bude predmetom osobitnej zmluvy obidvoch zúčastnených strán.
I. etapa: vytvorenie dvoch samostatných pracovných skupín (Mesto a KSK), simulované vedenie funkcie Organizátora IDS, príprava podmienok na odčlenenie
II. etapa: vytvorenie samostatného nezávislého právneho subjektu po vytvorení jednotných technicko-technologických a ekonomických podmienok.
Vytvorenie Organizátora IDS bude predmetom osobitnej zmluvy.

Zuzana Bobriková
hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja
Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice
Tel: 055 72 68 128
Mobil: 0910 872 901
E-mail: zuzana.bobrikova@vucke.sk
www.vucke.sk

Lucia Mihoková
hovorca primátora a magistrátu mesta Košice
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
tel. 055 64 19 401
mobil:0908 677 772
mail: lucia.mihokova@kosice.sk
www.kosice.sk