Prejsť na obsah

Krásna predáva nehnuteľnosť

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

            Mestská časť Košice – Krásna so sídlom ul. Opátska č. 18, 040 18  Košice – Krásna, zastúpená starostom JUDr. Marekom  Kažimírom

v y h l a s u j e 

v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na predaj nehnuteľného majetku Mestskej časti Košice – Krásna :

  • nehnuteľnosť v katastrálnom území Krásna, pozemok parcela číslo 898 –zastavané plochy a nádvoria vo výmere 523 m²  a budova – súpisného čísla 1027.

  • Nehnuteľnosť je vhodná na skladové a podnikateľské účely ( výstavba bowlingových dráh, relaxačného centra).

Obchodnej verejnej súťaže sa môžu zúčastniť fyzické a právnické osoby. Navrhovateľ musí vo svojom návrhu obsiahnuť kompletnú ponuku v súlade s podmienkami súťaže.

Súťažné podmienky si možno vyzdvihnúť na sekretariáte starostu Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Krásna, ul. Opátska č. 18, 040 18  Košice – Krásna v pracovných dňoch za poplatok 50.- Sk.

Návrh na uzavretie kúpnej  zmluvy je potrebné doručiť v zapečatenej obálke s označením „ Neotvárať – súťaž – Krásna" osobne do podateľne alebo poštou na adresu vyhlasovateľa v termíne do 30. marca  2007.

            Výsledok výberu bude všetkým účastníkom súťaže oznámený písomne do 14 dní odo dňa