Prejsť na obsah

KULTÚRA NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN 2007

Program Kultúra národnostných menšín 2007 a jeho podprogramy : 6.1 Živá kultúra, 6.2 Periodická tlač, 6.3 Neperiodická tlač, 6.4 Kultúrna politika- oblasti podpory (6.4.1 produkcia dokumentárnych filmov, 6.4.2 prezentačné aktivity smerom k majorite)

Žiadateľmi o dotáciu môžu byť :
- fyzická osoba,
- podnikateľ,
- vyšší územný celok alebo obec,
- rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec,
- občianske združenie,
- nadácia,
- záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou,
- nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
- neinvestičný fond,
- vysoká škola,
- registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,
- Matica slovenská.

Žiadateľ, ktorý žiada o dotáciu musí mať v doklade o právnej subjektivite uvedenú činnosť v oblasti kultúry.


6.1 Podprogram Živá kultúra


Podprogram je zameraný na projektové financovanie rozvoja a prezentácie národnostnej kultúry, na podporu kultúrnych aktivít, ktoré prispievajú k posilňovaniu národnostnej kultúry a identity, k zvyšovaniu kohézie národnostných komunít, k rozvoju multikultúrneho chápania spoločnosti. Prioritne sa podporujú projekty s kultúrnou pridanou hodnotou, ktoré prinášajú synergický efekt v danej oblasti kultúry. Nepodporujú sa aktivity typu: členská schôdza, deň detí, deň matiek, deň obce, cirkevné sviatky, štátne sviatky, komerčné aktivity, ezoterické aktivity, aktivity v oblasti školstva.

Žiadateľ sa zaväzuje financovať účel, na ktorý sa dotácia poskytuje, aj z iných zdrojov najmenej vo výške 10 %.

Podprogram je zameraný na:
· projektové financovanie rozvoja a prezentácie kultúry národnostných menšín, na podporu kultúrnych aktivít – napr.: podpora súčasnej umeleckej tvorby a jej prezentácie; zachovanie a rozvoj folklórneho hnutia; podpora projektov, ktorých výsledkom bude vytvorenie, zachovanie a rozvoj trvalých kultúrnych hodnôt; podpora detských a mládežníckych aktivít; výskum zameraný na ekonomický, sociologický, etnografický a historický vývoj menšín; atď.
· podporu osvetových podujatí a letných táborov pre detí a mládež, patriacich k národnostnej menšine, zameraných na kultúru, ktorých cieľom je prehlbovanie identity príslušníkov národnostnej menšiny, na zdokonaľovanie sa v materinskom jazyku a s cieľom hlbšieho spoznania vlastnej národnostnej kultúry.


6.2 Podprogram Periodická tlač


V podprograme Periodická tlač sa podporujú kultúrne stránky a prílohy novín a časopisov zamerané na kultúrny život národnostných menšín, ako aj literárne, vedecké, študentské (výlučne univerzitné a vysokoškolské) a detské časopisy. Nepodporuje sa vydávanie miestnej, samosprávnej, religióznej a športovej tlače, ani periodík, ktoré nedosahujú náležitú umeleckú a odbornú úroveň.

Výška dotácií pre jednotlivé periodiká sa stanoví na základe kritérií: tradícia a kontinuita, periodicita a pravidelnosť vydávania, obsahové zameranie, žáner, rozsah (počet strán),...

V prípade nových periodík je kritériom podpory predloženie makety prvého čísla a dvoch odborných posudkov.

Žiadateľ sa zaväzuje financovať účel, na ktorý sa dotácia poskytuje, aj z iných zdrojov najmenej vo výške 20 %.


6.3 Podprogram Neperiodická tlač


Základným poslaním podprogramu je podporovať edičnú činnosť, vydavateľské a publikačné aktivity, elektronické médiá a multimediálne projekty posilňujúce identitu národnostných menšín prostredníctvom pôvodnej, krásnej, odbornej, vedeckej literatúry a prekladateľskej činnosti, ako aj rozširovanie a prijímanie informácií o národnostných menšinách v elektronickej forme.

Žiadateľ sa zaväzuje financovať účel, na ktorý sa dotácia poskytuje aj z iných zdrojov najmenej vo výške 20 %.

Podprogram je zameraný na:
· podporu vydávania neperiodickej tlače - pôvodnej, krásnej, odbornej, vedeckej a prekladateľskej literatúry.

Nepodporuje sa vydávanie bedekrov, kuchárskych kníh, ezoterických diel, samosprávnej a športovej tlače, ani diel, ktoré nedosahujú náležitú umeleckú, odbornú a vedeckú úroveň.
Podiel podporenej prekladovej literatúry nesmie presiahnuť 20% z pridelenej dotácie pre 1 vydavateľa.
Vydavateľ je povinný pripojiť k svojej žiadosti distribučný zoznam k predpokladanej vydanej publikácii.

· podporu elektronických médií a multimediálnych projektov (CD, DVD).

Dotácia slúži na podporu národnostných kultúrnych projektov realizovaných prostredníctvom internetu, na podporu zverejnenia kultúrnych a vedeckých obsahov.
Dotácia je určená aj na vydanie zvukových nosičov, predovšetkým na čiastočné krytie nákladov spojených s realizáciou nahrávok.
Oblasť nie je určená na podporu vzniku prezentačných webových stránok organizácií ani na vydávanie hudobných nosičov etablovaných hudobných skupín.


6.4 Podprogram KULTÚRNA POLITIKA


Podprogram je zameraný na financovanie projektov, ktoré sa svojím obsahom, významom, rozsahom, náročnosťou a dosahom podieľajú na realizácii zámerov kultúrnej politiky v oblasti kultúry národnostných menšín.

Žiadateľ sa zaväzuje financovať účel, na ktorý sa dotácia poskytuje aj z iných zdrojov najmenej vo výške 50 %.


Oblasťami podprogramu sú:
6.4.1 produkcia dokumentárnych filmov

Základným cieľom tejto oblasti je podporiť vznik audiovizuálnych záznamov/dokumentárnych filmov, ktoré dokumentujú život a životné dielo významných národnostných osobností spoločenského a kultúrneho života. Záznamy/filmy budú tvoriť archívne materiály mapujúce spoločenské a kultúrne pôsobenie národnostných menšín na Slovensku a bude možné ich využiť na televízne vysielanie, prípadne na vznik publicistických televíznych relácií alebo dokumentárnych filmov.

Žiadateľom v tomto podprograme je výrobca / producent audiovizuálneho záznamu /pripravovaného filmu.
Záznam / film musí spĺňať základný technický štandard potrebný pre televízne vysielanie.

Podmienky:
1. Zámerom tohto podprogramu je podporiť prioritne zaznamenanie významných osobností jednotlivých národnostných menšín.
2. Projekt sa predkladá vo forme námetu (v prípade výroby audiovizuálneho záznamu) alebo scenára a podrobnej explikácie, v ktorej je opísaný autorský a realizačný zámer (v prípade dokumentárneho filmu).
3. V prípade dokumentárneho filmu je potrebné doložiť formu a trvanie zabezpečenia práv výrobcu/producenta audiovizuálneho diela kópiou zmluvy s autorom scenára a s režisérom. Za záväznú právnu formu sa na tento účel považuje zmluva podľa autorského zákona, alebo zmluva o budúcej zmluve, ktorá bude uzavretá podľa autorského zákona. Rovnako je potrebné uviesť informácie o ďalších autoroch filmu a členoch štábu (producent/výrobca, režisér, scenárista, autor hudby atď.) a tiež údaje o štúdiu, v ktorom sa bude realizovať postprodukcia, prípadne údaje o spôsobe pripravovanej distribúcii filmu. Ak sa na filme spolupodieľa koproducent, alebo o jeho vznik prejavil záujem distributér (kino distributér, televízny vysielateľ...), žiadateľ predloží aj dokumenty o týchto skutočnostiach.
4. V projekte je potrebné uviesť predpokladanú minutáž dokončeného záznamu/filmu, technológiu, ktorou bude záznam/film realizovaný a časový harmonogram projektu.

V prípade dokumentárneho filmu vyrobeného v jazyku národnostnej menšiny je žiadateľ povinný zabezpečiť aj jeho preklad v štátnom jazyku. V prípade audiovizuálneho záznamu vyrobenom v jazyku národnostnej menšiny je žiadateľ povinný priložiť písomný preklad záznamu. Minimálna dĺžka trvania filmu je 30 minút.

Projekt sa považuje z