Prejsť na obsah

KULTÚRNE AKTIVITY V OBLASTI PAMÄŤOVÝCH INŠTITÚCIÍ (MÚZEÁ, GALÉRIE A KNIŽNICE)

Podprogram 2.1 Knižnice a knižničná činnosť

Prioritami podprogramu sú : 

  • ochrana knižničných fondov a ich sprístupňovanie (najmä fyzická ochrana, mechanická, elektronická, a pod.),
  • elektronizácia a internetizácia,
  • pasportizácia, spracovanie, ochraňovanie (napr. reštaurovaním, konzervovaním, digitalizáciou ap.) a sprístupňovanie vzácnych rukopisov, starých tlačí a vzácnych tlačív, významných a vzácnych slovacikalných dokumentov, historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov,
  • odborné a vzdelávacie podujatia,
  • informačné a edičné aktivity a pod,
  • výskum dejín knižníc, knižnej kultúry a edičné projekty z tejto oblasti.


Žiadateľovi môže byť poskytnutá dotáciu na projekt maximálne do výšky 70% celkového rozpočtu projektu.Podprogram 2.2 Múzeá a galérie

Prioritami podprogramu sú :
· podpora projektov registrovaných múzeí a galérií, ktoré sú vedené v evidencii na MK SR,
· projekty zamerané na tvorbu nových expozícií, obnovu a modernizáciu stálych expozícií múzeí a galérií,
· podpora projektov na tvorbu špecializovaných výstav spoločensko-vedného a prírodovedného charakteru,
· podpora projektov zameraných na revitalizáciu prezentačných činností múzeí a galérií s dôrazom na výchovno-vzdelávacie aktivity,
· projekty zamerané na technické vybavenie reštaurátorských, konzervátorských a preparátorských pracovísk, dielní, ateliérov,
· podpora významných projektov prezentujúcich výsledky vedeckej a výskumnej činnosti, podpora publikačných, výstavných a iných výstupov vedecko-výskumných úloh pracovníkov múzeí a galérií,
· projekty na reštaurovanie, konzervovanie a preparovanie vybraných múzejných a galerijných zbierkových predmetov ako súčastí hnuteľného kultúrneho dedičstva SR v záujme ich záchrany, ktoré sú ohrozené nenávratným poškodením,
· podpora edičnej a publikačnej činnosti múzeí a galérií, ktoré majú nadregionálny dosah,
· podpora projektov a aktivít zameraných na propagáciu a prezentovanie múzeí a galérií na kultúrnych podujatiach nadregionálneho, celoslovenského významu,
· podpora projektov na implementáciu nových informačných technológií do základných činnosti múzeí a galérií (nákup výpočtovej techniky),
· obnova objektov v múzeách v prírode,
· podpora projektov, ktoré nadväzujú na projekty podporené v predchádzajúcom roku a ktoré sú pred ukončením (napr. náročné reštaurátorské práce, ukončenie vedecko-výskumnej úlohy, dokončenie stálej expozície a i.) .


Žiadateľovi môže byť poskytnutá dotácia na projekt maximálne do výšky 70% celkového rozpočtu projektu.


Podprogram 2.3 ochrana kultúrneho dedičstva


Prioritami podprogramu sú :
· podpora projektov, ktoré zabezpečujú najmä ochranu depozitárnych priestorov múzeí a galérií,
· podpora projektov na ochranu a bezpečnosť najmä výstavných a expozičných priestorov múzeí a galérií,
· podpora projektov na riešenie zvýšenej bezpečnosti objektov múzeí a galérií a pod.,
· podpora projektov zabezpečujúcich objekty, v ktorých sú uchovávané zbierkové predmety múzeí a galérií, predmety múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty,
· podpora projektov v oblasti ochrany a bezpečnosti priestorov, v ktorých sú uchovávané a prezentované historické knižničné dokumenty a historické knižničné fondy; staré a vzácne tlače, významné a vzácne slovacikálne dokumenty a vzácne rukopisy,
· podpora projektov v oblasti ochrany a bezpečnosti priestorov, v ktorých sú uchovávané a prezentované predmety pamiatkovo chránené, ale aj ostatné umelecky a historicky hodnotné hnuteľné predmety a predmety sakrálneho umenia,
· podpora projektov, ktoré zabezpečujú ochranu predmetov kultúrnej hodnoty v čase mimoriadnej situácie a ohrozenia.


Žiadateľovi môže byť poskytnutá dotácia na projekt maximálne do výšky 50% celkového rozpočtu projektu .


Podprogram 2.4 akvizícia múzeí a galérií

Prioritami podprogramu sú :
· podpora projektov na akvizičnú činnosť múzeí a galérií, ktoré sú zamerané na nadobudnutie hodnotných zbierkových predmetov,
· podpora projektov na akvizície predmetov z oblasti prírodných vied, ktoré patria do kategórie ohrozených druhov živočíchov a rastlín,
· podpora projektov na akvizície archeologických predmetov pochádzajúcich z archeologických výskumov a nálezov,
· podpora projektov na akvizície s prihliadnutím na špecializáciu zbierok múzeí a galérií,
· podpora projektov na akvizície významných predmetov kultúrnej a umeleckej hodnoty v záujme zamedzenia ich nežiaduceho vývozu do zahraničia. Ide najmä o prednostné získanie umeleckých predmetov do múzeí a galérií, ktorých trvalý vývoz do zahraničia bol zamietnutý zo strany MK SR.


Žiadateľovi možno poskytnúť dotáciu na projekt maximálne do výšky 70% celkového rozpočtu projektu .Podprogram 2.5 akvizícia knižníc

Prioritami podprogramu sú :
V roku 2007 budú prioritne posudzované, hodnotené a podporované projekty na podporu akvizičnej činnosti obecných knižníc.
Podpora je určená len na nákup tlačených neperiodických publikácií – kníh.
Podprogram nie je určený na nákup periodických publikácií (novín, časopisov a pod.) a na nákup elektronických informačných zdrojov (napr. CD, CD ROM, DVD a pod.)!!!
Nákup kníh na základe schválenej žiadosti si zabezpečí každá knižnica samostatne v rámci existujúceho reťazca: vydavateľ alebo distributér alebo kníhkupec.

Žiadateľovi možno poskytnúť dotáciu na projekt maximálne do výšky 50% celkového rozpočtu projektu .

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je
- fyzická osoba,
- podnikateľ,
- vyšší územný celok alebo obec,
- rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec,
- občianske združenie,
- nadácia,
- záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou,
- nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
- neinvestičný fond,
- vysoká škola,
- registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,
- Matica slovenská.


Termín predkladania žiadostí v programe Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií (múzeá, galérie a knižnice) v roku 2007 je 9. február 2007Kompletné informácie ohľadom grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2007, môžte získať na webovej stránke Ministerstva kultúry SR www.culture.gov.sk , alebo na Ministertve kultúry Slovenskej republiky, sekcia ekonomiky, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava.