Prejsť na obsah

LIKVIDÁCIA STAREJ ENVIRONMENTÁLNEJ ZÁŤAŽE – BÝVALÝ TERMINÁL SPOLOČNOSTI SLOVNAFT, a.s., KOŠICE

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E


Košice, 4.6.2007
A/2007/10408/457

Oznamujem občanom, že dňa 1.6.2007 bol mestu Košice ako dotknutej obci doručený zámer:


„likvidácia starej environmentálnej záťaže – bývalý terminál spoločnosti slovnaft, a.s., košice."


Navrhovateľ AQUATEST, a.s. Slovakia, Košice, predložil Obvodnému úradu životného prostredia v Košiciach v zmysle § 22 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zámer činnosti „Likvidácia starej environmentálnej záťaže – bývalý Terminál spoločnosti Slovnaft, a.s., Košice."


Zámer je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii D – 321 každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hodiny po dobu štyroch týždňov, t. j. do 2.7.2007.


Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Obvodnému úradu ŽP Košice, Adlerova 29, 040 22 Košice, do 21 dní od zverejnenia informácie o doručení zámeru, t. j. do 25.6.2007.

primátor mesta Košice
v.z. Mikuláš Čečko
námestník primátora mesta Košice