Lipa na Letnej - návrh na vyhlásenie za chránený strom

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E


Košice, 19.03.2020
MK/A/2020/11795


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 17.03.2020 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o zámere vyhlásenia chráneného stromu:


„Lipa na Letnej“


Okresný úrad Košice, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, podľa ustanovení § 50 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, oznamuje zámer vyhlásenia predmetnej dreviny za chránený strom na území mesta Košice.
Navrhovaný chránený strom Tilia cordata Mill. – lipa malolistá má obvod kmeňa 237 cm, výšku cca 15 m, priemer koruny 16 m, odhadovaný vek 100 rokov a je v dobrom zdravotnom stave bez výrazného poškodenia. Rastie na parcele K-NC č. 321/1 v k.ú. Letná, obec Košice – Staré mesto v okrese Košice I. Predmetná parcela je vo vlastníctve spol. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 641 Bratislava.
Informovanie je pre verejnosť k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii C-313 (referát životného prostredia a energetiky) na 3. poschodí každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. najmenej po dobu 15 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení, t.j. najmenej do 03.04.2020.
Do príslušnej dokumentácie je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o ŽP v sídle kraja, Komenského 52, 041 26 Košice.
Informovanie verejnosti je prezentované uverejnením oznámenia na úradnej tabuli mesta Košice a zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky