Prejsť na obsah

LITERATÚRA A KNIŽNÁ KULTÚRA

Podprogram 4. 5 – literatúra a knižná kultúra

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je
- fyzická osoba,
- podnikateľ,
- vyšší územný celok alebo obec,
- rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec,
- občianske združenie,
- nadácia,
- záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou,
- nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
- neinvestičný fond,
- vysoká škola,
- registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,
- Matica slovenská.

Minimálna výška požadovanej dotácie je 20.000,- Sk (s výnimkou poplatkov v medzinárodných organizáciách a účastníckych poplatkov).


Podporované budú tieto okruhy:


4.5.1 – Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry a časopisov pre deti a mládež
-
Cieľom je podpora tvorby (vytvorenie autorského diela) a vydaní knižných publikácií pre deti predškolského veku a pre mládež (prvé vydania hodnotných diel pôvodnej literatúry súčasných renomovaných autorov, hodnotné prvotiny začínajúcich autorov, výberovo reedície diel významných autorov pôvodnej tvorby, výberovo kvalitné preklady hodnotovo výrazných diel inonárodnej klasickej, modernej a súčasnej literatúry). Pri knižných publikáciách sa prihliada aj na ich ilustračný sprievod. Podpora sa poskytuje aj časopisom pre deti a mládež, v ktorých prevláda literárny a umelecký obsah.

4.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
-
Cieľom je podpora tvorby pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry (vytvorenia autorského diela - vznik nových diel, najmä vytvorenie väčších epických útvarov - román, novela), podpora vydaní pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry (poézie, prózy, literárnej teórie, kritiky, dejín literatúry a pod., najmä prvé vydania súčasných renomovaných autorov a hodnotné prvotiny začínajúcich autorov - nové pôvodné romány a novely, kritické vydania, nové textové výbery starších autorov, nové vydania významných diel pôvodnej literatúry 20. a začiatku 21. storočia), výberovo reedície významných diel pôvodnej literatúry 19. storočia a staršej. Podpora na vytvorenie diela nie je určená pre začínajúcich autorov – debutantov. Prihliada sa na podporu takých vydavateľov, ktorí sa programovo zameriavajú na vydávanie pôvodnej umeleckej tvorby.

4.5.3 Tvorba a vydávanie prekladovej umeleckej literatúry
-
Cieľom je podpora tvorby (vytvorenie autorského diela - prekladu) a vydaní umeleckej prekladovej literatúry, kvalitné preklady hodnotovo výrazných diel inonárodnej klasickej, modernej a súčasnej literatúry (poézie, prózy, drámy a esejistiky), ktoré v našom kontexte chýbajú a pri ktorých sa predpokladá, že budú jeho obohatením a posilnením hodnotnej umeleckej tvorby na knižnom trhu v duchu tradície kvalitného umeleckého prekladu. Nepodporujú sa preklady cez tretí jazyk.

4.5.4
Tvorba a vydávanie pôvodnej a prekladovej umenovednej a spoločenskovednej literatúry
- Cieľom je podpora tvorby (vytvorenia autorského diela) a vydaní pôvodnej umenovednej, umelecko-náučnej a spoločenskovednej literatúry (prvé vydania a výberovo hodnotné reedície). Podporujú sa odborné publikácie zachytávajúce históriu jednotlivých druhov umenia na Slovensku, prezentujúce výsledky širšieho vedeckého hodnotenia (monografie o umelcoch, dejiny slovenského umenia, teória umenovedy, literatúra faktu spracovaná odborne a vecne, literatúra z rôznych vedných disciplín spoločenských vied, populárno-vedecká literatúra a pod.) a výberovo prekladová literatúra z uvedených oblastí, pokiaľ je hodnotným doplnkom chýbajúcej domácej literatúry.

4.5.5
Vydávanie umeleckých a kultúrnych časopisov
· Cieľom je podpora vydávania všetkých druhov periodík (okrem periodík z oblasti audiovízie a kinematografie a časopisov pre deti a mládež) venujúcich dominantnú časť svojho obsahu umeniu a kultúre (literatúra a umelecký preklad, výtvarné umenie úžitkové umenie, fotografia, dizajn, architektúra, hudba, divadlo a tanec a pod.).

4.5.6
Aktivity z oblasti literatúry a knižnej kultúry
- Cieľom je podpora aktivít literárneho života na celoslovenskej úrovni, ktoré majú vytvoriť účinnejšiu prezentáciu súčasnej literárnej tvorby a zintenzívniť aktivity a vzájomnú spoluprácu umeleckých zoskupení v oblasti literatúry (literárne festivaly, sympóziá, konferencie, literárne večery, literárne súťaže, autorské čítania, letné školy, semináre, literárno-spoločenské podujatia, aktivity spisovateľských zoskupení v zahraničí, ak nejde o aktivity spadajúce do programu Pro Slovakia, členstvo v medzinárodných organizáciách, aktívna účasť - vystúpenia na medzinárodných knižných veľtrhoch, zborníky, ak sú súčasťou podporeného podujatia a pod., aktivity na podporu čítania a výchovy k literárnemu a ilustračnému umeniu najmä u detského čitateľa).

Termín predkladania žiadosti v roku 2007 je do 31. januára 2007.


Kompletné informácie ohľadom grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2007, môžte získať na webovej stránke Ministerstva kultúry SR www.culture.gov.sk , alebo na Ministertve kultúry Slovenskej republiky, sekcia ekonomiky, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava.