Prejsť na obsah

LOGISTICKÉ CENTRUM SPOLOČNOSTI EXISPORT KOŠICE

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E


Košice, 9.2.2007
A/2007/00661/457

Oznamujem občanom, že dňa 8.2.2007 bol mestu Košice ako dotknutej obci doručený zámer:


„logistické centrum spoločnosti exisport košice."


Navrhovateľ EXIsport, s.r.o., Košice predložil Obvodnému úradu ŽP Košice v zmysle § 22 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zámer činnosti „Logistické centrum spoločnosti EXIsport".


Zámer je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii D – 321 každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hodiny po dobu štyroch týždňov, t. j. do 9.3.2007.


Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Obvodnému úradu ŽP Košice, Adlerova 29, 040 22 Košice, do 21 dní od zverejnenia informácie o doručení zámeru, t. j. do 5.3.2007.
Ing. František Knapík
primátor mesta Košice