Prejsť na obsah

Majetková komisia

Činnosť komisie:

Majetková komisia

a) posudzuje prevod nehnuteľného majetku a:
- navrhuje mestskému zastupiteľstvu výšku kúpnej ceny pri prevode nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice; posudzuje a navrhuje povolenie plnenia zo zmluvy v splátkach,
- navrhuje mestskému zastupiteľstvu výšku kúpnej ceny pri nadobúdaní nehnuteľného majetku do majetku mesta Košice,
b) posudzuje prevod hnuteľného majetku mesta a navrhuje výšku kúpnej ceny hnuteľného majetku,
c) posudzuje zriadenie vecného bremena a navrhuje náhradu za zriadenie vecného bremena,
d) posudzuje prenájom majetku mesta v správe mesta na dobu neurčitú a prenájom majetku mesta na dobu určitú, navrhuje výšku nájomného pri nájme majetku mesta v správe mesta na dobu neurčitú, a navrhuje výšku nájomného pri nájme majetku mesta na dobu určitú; ak nájomné nie je určené predpisom mesta,
e) posudzuje prenájom majetku, ak je nájomcom mesto Košice a zaujíma stanovisko k výške nájmu,
f) zaujíma stanovisko k žiadostiam nájomcov o súhlas s prenajímaním majetku mesta pre tretie osoby,
g) posudzuje a zaujíma stanovisko k dôležitým majetkovým úkonom a majetkovým právam vo vzťahu k prevodu majetku mesta a nadobúdaniu do majetku mesta, najmä k zriadeniu predkupného práva, práva spätnej kúpy a iné,
h) posudzuje a zaujíma stanovisko k ďalším dôležitým majetkovým úkonom vo vzťahu k majetku mesta a jeho majetkovým právam ako aj vo vzťahu k nadobúdanému majetku a majetkovým právam do vlastníctva mesta.

Uznesenia z rokovaní komisie sú uložené v prílohách

Prílohy

1. RTF 199,86 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 9.11.2015
2. RTF 59,87 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 23.11.2015
3. RTF 118,33 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 25.1.2016
4. RTF 114,96 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 8.2.2016
5. RTF 70,57 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 7.3.2016
6. RTF 113,45 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 11.4.2016
7. PDF 304,83 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 9.5.2016
8. PDF 208,2 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 20.6.2016
9. PDF 254,11 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 15.8.2016
10. PDF 205,99 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 26.9.2016
11. PDF 214,93 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 24.10.2016
12. PDF 224,36 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 07.11.2016
13. PDF 210,87 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 05.12.2016
14. PDF 175,03 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 19.12.2016
15. PDF 216,06 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 16.01.2017
16. PDF 216,44 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 30.01.2017
17. PDF 193,21 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 13.02.2017
18. PDF 246,75 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 20.03.2017
19. PDF 207,03 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 25.04.2017
20. PDF 232,47 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 15.05.2017
21. PDF 191,08 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 24.05.2017
22. PDF 214,69 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 12.06.2017
23. PDF 217,3 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 11.07.2017
24. PDF 242,1 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 21.08.2017
25. PDF 185,72 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 13.09.2017
26. PDF 207,92 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 16.10.2017
27. PDF 285,84 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 08.11.2017
28. PDF 211,51 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 04.12.2017
29. PDF 245,22 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 08.01.2018
30. PDF 212,24 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 26.01.2018
31. PDF 215,08 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 19.02.2018
32. PDF 244,16 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 05.03.2018
33. PDF 229,32 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 09.04.2018
34. PDF 257,52 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 14.05.2018
35. PDF 208,93 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 04.06.2018
36. PDF 207,46 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 02.07.2018
37. PDF 254,49 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 13.08.2018
38. PDF 210,45 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 01.10.2018
39. PDF 204,46 KB Uznesenia komisie zo zasadnutia dňa 05.11.2018