Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice

NÁZOV PROJEKTU Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice

LOGO PROGRAMU

         

ODKAZ NA FOND
Tento projekt je podporený Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Kohézneho fondu a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

MIESTO REALIZÁCIE
Košice, Košice – mestská časť Džungľa, Košice – mestská časť Kavečany, Košice – mestská časť Sever, Košice – mestská časť Sídlisko Ťahanovce, Košice – mestská časť Staré Mesto, Košice – mestská časť Ťahanovce, Košice – mestská časť Lorinčík, Košice – mestská časť Luník IX, Košice – mestská časť Myslava, Košice – mestská časť Pereš, Košice – mestská časť Poľov, Košice – mestská časť Sídlisko KVP, Košice – mestská časť Šaca, Košice – mestská časť Západ, Košice – mestská časť Dargovských hrdinov, Košice – mestská časť Košická Nová Ves, Košice – mestská časť Barca, Košice – mestská časť Juh, Košice – mestská časť Krásna, Košice – mestská časť Nad jazerom, Košice – mestská časť Šebastovce, Košice – mestská časť Vyšné Opátske

CELKOVÉ NÁKLADY     719 445,00 €
VÝŠKA NFP     683 472,75 €
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z EÚ     611 528,25 €

OPERAČNÝ PROGRAM
Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020, prioritná os 7 – Informačná spoločnosť, špecifický cieľ - 7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov; 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

POSKYTOVATEĽ   Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
PRIJÍMATEĽ   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA   Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU
Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom posilnenia aplikácii IKT, zavedením nových elektronických služieb v meste Košice, prispieť k zvýšeniu kvality a dostupnosti eGovernment služieb.
Projekt zavedie nové proaktívne elektronické služby a zavedie princíp "jeden krát a dosť" najmä v kontexte zníženia objemu nutnej komunikácie občanov a podnikateľov s mestom a minimalizácie dokladania povinných príloh k podaniam.

OPIS PROJEKTU
Mesto Košice prevádzkuje informačné systémy na zabezpečenie výkonu svojich kompetencií. Mesto potrebuje riešenie rozvoja existujúcej funkcionality informačných systémov tak, aby bola zvýšená kvalita a rozšírené portfólio poskytovaných elektronických služieb pre občanov, ako aj podnikateľov. Elektronické služby je potrebné integrovať vo väčšom rozsahu, aby boli naplnené požiadavky vyplývajúce zo strategických priorít a legislatívy zameranej na zlepšenie riešenia životných situácií, zlepšenie kvality, dostupnosti a interoperability, zníženie byrokratickej záťaže občanov a rozvoj funkčných požiadaviek e-Governmentu na Slovensku.

Hlavné aktivity projektu sú vo vecnom súlade s typom aktivít:
A. Kompozícia elektronických služieb do zjednodušených životných situácií
B. Zavedenie inovatívnych elektronických služieb VS pre občanov a podnikateľov
C. Zavedenie služieb a aplikácií pre mobilný government

Projekt Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice bude realizovaný v nasledovnom rozsahu:
• Zavedenie proaktivity do elektronických služieb mesta
• Oblasť Integrácia
• Oblasť Vytvorenie nových elektronických služieb a súvisiacich funkcionalít

AKTIVITY PROJEKTU
• Hlavné aktivity:
     Analýza a dizajn
     Implementácia
     Nasadenie
     Testovanie
• Podporné aktivity:
     Riadenie projektu
     Publicita a informovanosť

VÝSTUPY PROJEKTU
V rámci projektu bude implementovaných 43 elektronických služieb (30 nových elektronických služieb a 13 modernizovaných), z toho je 39 služieb určených pre občanov aj podnikateľov, 1 služba len pre podnikateľov a 3 služby len pre občanov. Z toho vyplýva, že pre podnikateľov bude zavedených 40 a pre občanov 42 elektronických služieb.

V rámci projektu vzniknú nové elektronické služby určené pre občana a podnikateľa. Nové elektronické služby sú implementované v nasledovných oblastiach:
• Doprava a komunikácie
• Sociálna oblasť
• Územné a stavebné konanie
• Územné plánovanie
• Životné prostredie

ZAČIATOK REALIZÁCIE   07/2021
UKONČENIE REALIZÁCIE   06/2023
TYP PROJEKTU   Neinvestičný
FÁZA REALIZÁCIE   V realizácii

„Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra
2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“.

www.opvai.sk           www.eufondy.sk 

 

/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/