Prejsť na obsah

Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice

NÁZOV PROJEKTU Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice

LOGO PROGRAMU

         

ODKAZ NA FOND
Tento projekt je podporený Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

MIESTO REALIZÁCIE
Košice, Košice – mestská časť Džungľa, Košice – mestská časť Kavečany, Košice – mestská časť Sever, Košice – mestská časť Sídlisko Ťahanovce, Košice – mestská časť Staré Mesto, Košice – mestská časť Ťahanovce, Košice – mestská časť Lorinčík, Košice – mestská časť Luník IX, Košice – mestská časť Myslava, Košice – mestská časť Pereš, Košice – mestská časť Poľov, Košice – mestská časť Sídlisko KVP, Košice – mestská časť Šaca, Košice – mestská časť Západ, Košice – mestská časť Dargovských hrdinov, Košice – mestská časť Košická Nová Ves, Košice – mestská časť Barca, Košice – mestská časť Juh, Košice – mestská časť Krásna, Košice – mestská časť Nad jazerom, Košice – mestská časť Šebastovce, Košice – mestská časť Vyšné Opátske

CELKOVÉ NÁKLADY    358 293,00 €
VÝŠKA NFP    340 378,35 €
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY Z EÚ     304 549,05 €

OPERAČNÝ PROGRAM
Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020, prioritná os 7 – Informačná spoločnosť, špecifický cieľ - 7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov; 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

POSKYTOVATEĽ   Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
PRIJÍMATEĽ   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA   Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU
Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom posilnenia aplikácii IKT, zavedením nových elektronických služieb v meste Košice, prispieť k zvýšeniu kvality a dostupnosti eGovernment služieb.
Projekt zavedie nové proaktívne elektronické služby a zavedie princíp "jeden krát a dosť" najmä v kontexte zníženia objemu nutnej komunikácie občanov a podnikateľov s mestom a minimalizácie dokladania povinných príloh k podaniam.

OPIS PROJEKTU
Mesto Košice prevádzkuje informačné systémy na zabezpečenie výkonu svojich kompetencií. Mesto potrebuje riešenie rozvoja existujúcej funkcionality informačných systémov tak, aby bola zvýšená kvalita a rozšírené portfólio poskytovaných elektronických služieb pre občanov, ako aj podnikateľov. Elektronické služby je potrebné integrovať vo väčšom rozsahu, aby boli naplnené požiadavky vyplývajúce zo strategických priorít a legislatívy zameranej na zlepšenie riešenia životných situácií, zlepšenie kvality, dostupnosti a interoperability, zníženie byrokratickej záťaže občanov a rozvoj funkčných požiadaviek e-Governmentu na Slovensku.

Hlavné aktivity projektu sú vo vecnom súlade s typom aktivít:
A. Kompozícia elektronických služieb do zjednodušených životných situácií
B. Zavedenie inovatívnych elektronických služieb VS pre občanov a podnikateľov
C. Zavedenie služieb a aplikácií pre mobilný government

Projekt Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice bude realizovaný v nasledovnom rozsahu:
• Zavedenie proaktivity do elektronických služieb mesta
• Oblasť Integrácia
• Oblasť Vytvorenie nových elektronických služieb a súvisiacich funkcionalít

AKTIVITY PROJEKTU
• Hlavné aktivity:
     Analýza a dizajn
     Implementácia
     Nasadenie
     Testovanie
• Podporné aktivity:
     Riadenie projektu
     Publicita a informovanosť

VÝSTUPY PROJEKTU
V rámci projektu bude implementovaných 43 elektronických služieb (30 nových elektronických služieb a 13 modernizovaných), z toho je 39 služieb určených pre občanov aj podnikateľov, 1 služba len pre podnikateľov a 3 služby len pre občanov. Z toho vyplýva, že pre podnikateľov bude zavedených 40 a pre občanov 42 elektronických služieb.

V rámci projektu vzniknú nové elektronické služby určené pre občana a podnikateľa. Nové elektronické služby sú implementované v nasledovných oblastiach:
• Doprava a komunikácie
• Sociálna oblasť
• Územné a stavebné konanie
• Územné plánovanie
• Životné prostredie

ZAČIATOK REALIZÁCIE   12/2021
UKONČENIE REALIZÁCIE   06/2023
TYP PROJEKTU   Neinvestičný
FÁZA REALIZÁCIE   V realizácii

„Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra
2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“.

www.opii.gov.sk           www.eufondy.sk 

 

/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/