Prejsť na obsah

Materská škola Dénešova 53, Košice

Materská škola Dénešova 53, Košice

Podujatie SV OMEP RS Košice a Mesta Košice

Dňa 31.1.2017 sa v Materskej škole Dénešova 53, organizoval SV OMEP regionálna sekcia Košice v spolupráci s Mestom Košice a občianskym združením Za zdravší život z Ružomberka odborný seminár na tému: zdravotné cvičenia u detí predškolského veku so zameraním na správne držanie tela. Za účasti odbornej garantky pre oblasť predškolskej pedagogiky pani PaedDr. Ivici Ondruškovej, PhD. a garantky v oblasti fyzioterapie pani Mgr. Maríny Srpoňovej OZ predstavilo samotný projekt „Zdravý chrbátik"(http://zdravachrbtica.sk/nase-projekty/projekt-zdravy-chrbatik/), ktorý je zameraný aj na deti v predškolskom veku.

Lektorky prezentovali cvičenia, dávali odborné rady, predstavili stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti s dôrazom na zdravotné aspekty ako aj cvičebné zostavy pre deti v predškolskom veku. Spolu so samotnými učiteľkami názorne ukázali správne prevedenie jednotlivých cvikov a chyby pri cvičení.

Samotný odborný seminár a projekt mal veľký úspech a veľmi dobrú pozitívnu odozvu zúčastnených hostí, čo deklaroval aj veľký záujem učiteľov (66) na seminári. Po predstavení projektu regionálna sekcia v spolupráci s Mestom Košice plánujú zrealizovať aj odborno – poznávací zájazd do škôl, kde projekt už realizujú. Je už na samotných školách či majú záujem zapojiť sa do projektu Zdravý chrbát a podporiť tak správne pohybové návyky u detí predškolského veku, alebo nie a využijú iné možnosti podpory správneho zdravého rastu detí.

Spracovala: Ing. Katarína Lukáčová

V Košiciach 15.2.2017