Prejsť na obsah

MAZAK Slovakia, s. r. o. – Zariadenie na výrobu zinkových zliatin

Z v e r e j n e n i e

podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke
podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ)

1. Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia:
doručená na správny orgán Slovenskú Inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát
životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len
IŽP Košice
) zaevidovaná pod č. 5460/57/2007/Mil, VS: 57 132 01 07
2. Prevádzkovateľ a adresa: MAZAK SLOVAKIA, s. r. o
Žižkova 6, 040 01 Košice
IČO: 35 800 011
Okres: Košice II
3. Prevádzka:
3.1 Názov prevádzky: MAZAK Slovakia, s. r. o. – Zariadenie na výrobu zinkových zliatin
3.2 Adresa prevádzky: Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
3.3 Dátum predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky:
ukončenie prevádzkovania sa nepredpokladá
3.4 Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona č. 245/2003
Z. z. o IPKZ:
2.5.b) Prevádzky na tavenie vrátane zlievania zliatin, neželezných kovov, vrátane produktov (rafinácia, výroba odliatkov a pod.) s kapacitou tavenia väčšou ako 4t/deň pre olovo a kadmium alebo 20 t / deň pre všetky ostatné kovy
3.5 Dátum a číslo vydaného stavebného povolenia a názov úradu, ktorý ho vydal:
1. č. ÚPSPVaR 113-3/2003/FIL zo dňa 21.08.2003, Mestská časť Košice – Šaca,
2. č. j. MK-07/200329-4/V/FIL zo dňa 29.05.2007, Košice,
3.6 Dátum a číslo vydania kolaudačného povolenia a názov úradu, ktorý ho vydal:
1. č. ÚPSPV a R 364-3/2003/FIL zo dňa 23.10.2006, Mestská časť Košice – Šaca
3.7 Záber katastrálnych území, vrátane parcelných čísel:
Pozemky parcelné č. 65/2, 65/1, 61/, 67/1 katastrálne územie Železiarne, obec Košice – Šaca, okres Košice II.
3.8 Dátum zverejnenie na úradnej tabuli inšpektorátu: 13.06.2007
3.9 Posudzovanie vplyvu na životné prostredie:
Vykonávanie činností v prevádzke Košice si nevyžadovalo posudzovanie vplyvu na životné prostredie ani cezhraničného vplyvu.
3.10 Dotknuté orgány v konaní:
Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOH, Adlerova 29, 040 22 Košice
Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOO, Adlerova 29, 040 22 Košice
Krajský úrad životného prostredia v Košiciach, ŠVS, Komenského 52, 040 01 Košice
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská 1, 042 20 Košice
3.11 Integrované povolenie je v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
rozhodnutím v správnom konaní.

Do žiadosti je možno nazrieť s výnimkou príloh obsahujúcich utajované a dôverné údaje v kancelárii Magistrátu mesta Košice, poschodie 3, trakt D č. dv. 321, v dňoch pondelok - piatok, v čase od 8. 00 hod. do 15. 00 hod. alebo v kancelárii správneho orgánu IŽP Košice, Rumanova 14, Košice, č. dv. 7, v neprítomnosti na sekretariáte č. dv. 5, v pracovných dňoch pondelok až piatok, v čase od 09,00 hod. do 14, 00 hod.

V ý z v a
verejnosti a zúčastneným osobám
podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov

Osoby, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou podľa § 10 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ"), môžu v prípade záujmu podať prihlášku v súlade s § 12 ods. 2 písm. d) a e) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ na adresu správneho orgánu, ktorým je Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice, (ďalej IŽP Košice).

Verejnosť sa môže vyjadriť k žiadosti vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku MAZAK Slovakia, s. r. o. – Zariadenie na výrobu zinkových zliatin, umiestnenú v katastrálnom území Železiarne, prevádzkovateľovi MAZAK SLOVAKIA, s. r. o., Žižkova 6, 040 01 Košice.


Podľa § 12 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice, Rumanova 14, 040 53 Košice, určuje lehotu na podanie prihlášok a vyjadrenia v lehote do 30 dní od vyvesenia tejto výzvy.

Dátum vyvesenia výzvy : 15.6.2007
Dátum zvesenia výzvy : 2.7.2007
Podpis : Ing. Slavkovská, v.r.

Vyjadrenie doručte na adresu:
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

prípadne zašlite elektronickou poštou na adresu :
e-mail: sizpipkke@sizp.sk

Mgr. Jozef Gornaľ
riaditeľ inšpektorátu

Prílohy

1. DOC 1,29 MB Žiadosť o vydanie povolenia prevádzky povolenie podľa zákona o IPKZ pre prevádzku: MAZAK Slovakia, s.r.o.- Zariadenie na výrobu zinkových zliatin